3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود!

0

3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود!

باز پوست و روش های کنترل و بهبود آن ها - 3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود!
منافذ باز صورت

بسته شدن منافذ پوست

سلام همراهان عزیز زیبان
در این مطلب میخوایم 3 عادت معمول که باعث بسته شدن منافذ پوست و آسیب به پوست می شود را با هم مرور کنیم و اهمیت آن را بدانیم!

جشنواره تخفیف زیبایی و لیزر،دستگاه الکس مدیواستار (اسکلپیون)

22612171_021  22612108_021

09027610748

insta - 3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود! پیج مرکز تخصصی زیبایی قلهک

insta - 3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود! پیج تخصصی لیزر موهای زائد

insta - 3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود! نمونه کارهای زیبایی

برای ورود به پیج اینستاگرام روی لینک مربوطه کلیک کنید

پوســت همــه ی مــا دارای منافــذی اســت و بــه همیــن خاطــر زمانــی از ایــن موضــوع رنــج مــی بــرده ایــم.
منافــذ یکــی از چیزهایــی اســت کــه بســیاری از افــراد، چــه زن و چــه مــرد را بــه دردسر مــی انــدازد.
برخــی از عــادت هــا موجــب بــزرگ تــر شــدن آنهــا و ایجــاد مشــکلات پوســتی مــی شــوند.

در اینجــا نکاتــی آمــده اســت کــه بــا رعایــت آنهــا مــی توانیــد از بســته شــدن منافــذ پوســت خــود تــا حــد ممکــن جلوگیــری کنیــد:

1) دستکاری جوش ها و منافذ پوستی:

19796 246 400x300 - 3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود!
منافذ باز صورت

اگــر هــدف شمــا کاهــش جــوش و کوچــک کــردن منافــذ پوســت اســت، از دســتکاری آنهــا خــودداری کنیــد.
وقتــی پوســت را فشــار مــی دهیــد موجــب ایجــاد خطــوط ریــز، التهــاب، تحریــک و بــه مــرور زمــان تغییــر ســایز منافــذ آن مــی شــوید. حــرکات خشــن و فشــار بــر روی پوســت، موجــب انتقــال چربــی، باکــری و آلودگــی هــای دیگــر از طریــق دســت بــه پوســت صــورت مــی شــود و در نتیجــه موجــب بســته شــدن منافــذ آن مــی گــردد.

گفـتـن آن آســان اســت، امــا اســتفاده از محلــول سالیســیلک اســید یــا درمــان منطقــه ای بــا بنزوئیــل پروکســاید بــرای از بیــن بــردن ایــن جــوش هــا بســیار موثــر اســت.

آکنه تون از بین نمیره! اینجا کلیک کنید

2) تماس دست با صورت در طول روز:

پسر 300x180 - 3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود!
منافذ باز صورت

کافیســت تنهــا تصــور کنیــد دســت و انگشــتان شــا در طــول روز بــا چــه چیزهایــی تمــاس پیــدا مــی کنــد.
دســتگیره هــای در عمومــی، میــز و صندلــی، شــیر دستشــویی، کارت اعتبــاری و غیــره.

تمــاس دســت شمــا بــا صــورت خــود پــس از تمــاس بــا ایــن مــواد موجــب انتقــال چربــی، باکــری، ویــروس، آلــرژی هــا و آلودگــی هــای دیگــر بــه پوســت و در نهایــت موجــب بســته شــدن آنهــا مــی شــود.

در ایــن مــورد راه حلــی وجــود دارد کــه مــی توانیــد آن را بــه کار بریــد. مــی توانیــد از خانــواده، دوســتان و همــکاران خــود بخواهیــد در صورتــی کــه صــورت خــود را لمــس کردیــد، بــه شــا تذکــر دهنــد. حتــی مــی توانیــد روی دســتان خــود بنشــینید تــا از حرکــت آنهــا آگاه باشــید.

3) پاک نکردن آرایش قبل از رفتن به رختخواب:

salamdr 580f25f214e37 - 3 عادت اشتباه که باعث بسته شدن منافذ پوست می شود!
منافذ باز صورت

حتمــا در مــورد ایــن موضــوع چیزهایــی شــنیده ایــد، امــا تکــرار آن بــی فایــده نیســت.
پــاک کــردن صــورت قبــل از خــواب گام مهمــی در مراقبــت از پوســت اســت.
چــرا کــه عــدم انجــام آن موجــب نفــوذ چربــی هــا، مــواد آرایشــی و آلودگــی هــا بــه عمــق پوســت شــا مــی شــود.

شماره های تماس سریع بهترین تخفیف های زیبایی

مرکز زیبایی قلهک:

  ☎ 02122612108 ☎ 22612171_021

  ☎09027610748

ایــن کار نــه تنهــا موجــب ایجــاد جــوش و تسریــع فرآینــد پیــری مــی شــود، بلکــه موجــب بــزرگ تــر شــدن منافــذ پوســت نیــز مــی گــردد. اگــر آنقــدر خســته هســتید کــه نمــی توانیــد صــورت خــود را بشــویید، بــا دســتمال پــاک کننــده ی آرایــش صورتتــان را تمیــز کنیــد.

چگونه منافذ باز صورت را کم کنیم؟ اینجا کلیک کنید.

با ما همراه باشید تا در آینده با مطالب بیشتری در این خصوص در خدمتتان باشیم.

منبع

محقق و مترجم: راضیه حسینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: