مرور رده

کاشت مو

موهای پشت سر انسان نسبت به هورمون های مردانگی که علت اصلی ریزش موی سراست مقاوم هستند و به هر جایی هم منتقل شوند این مقاومت را همراه خود می برند پس این موها را به مناطقی که کم مو است منتقل کرده و با شکلی که مناسب تر است تر تیب و نظم می دهیم و این موها دائمی هستند ریزش ندارند قابل شستشو اصلاح و آرایش می باشند.

error: