مرور رده

جراحی گوش

جراحی گوش:اتوپلاستی:این گونه از جراحی برای بیمارانی که با مشکل بدشکلی- نقص یا بزرگی بیش از حد گوش رو به رو هستند استفاده میشود .از نتایج آن می توان به تغییر اندازه و موقعیت گوش اشاره کرد.

error: