4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند!

0

4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند!

اشتباه شماره 1) دریافــت بیــش از حــد کالــری در تولدهــا:

happy birthday decoration 2850 - 4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند!
4 اشتباه رایج چاق کننده

مــادران، بــه ویــژه آنهایی کــه چندین فرزند دارند، هر ماه بــرای یکی از آنها تولد مــی گیرنــد و بدیــن ترتیــب
مقــدار زیــادی پیتــزا، هــات داگ، چیپــس و کیــک مـصـرف می کنند.

جشنواره تخفیف زیبایی و لیزر،دستگاه الکس مدیواستار (اسکلپیون)

22612171_021  22612108_021

09027610748

insta - 4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند! پیج مرکز تخصصی زیبایی قلهک

insta - 4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند! پیج تخصصی لیزر موهای زائد

insta - 4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند! نمونه کارهای زیبایی

برای ورود به پیج اینستاگرام روی لینک مربوطه کلیک کنید

راه حــل:

پیــش از اینکــه میهمانــی تولــد بگیریــد، گرســنگی خــود را بــا یــک میــان وعــده ی حــاوی پروتئیــن، فیــبر و آب برطــرف کنیــد.
در ایــن میــان وعــده ســبزیجات زیــادی بــه کار ببریــد.
بــرای جلوگیــری از پرخــوری ســعی کنیــد بــا میهمانــان مشــغول صحبــت شــوید و یــا از آنــان پذیرایــی کنیــد.
ســعی کنیــد بــه جــای نوشــیدنی هــای پــر کالــری از انــواع کــم کالــری آن اســتفاده کنیــد.
اگــر بــه شــدت هــوس کیــک کــرده ایــد، اشــکالی نــدارد، بخوریــد امــا تنهــا یــک تکــه ی کوچــک

اشتباه شماره 2) پختن مقدار زیادی شیرینی و غذا:

images 2 - 4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند!
4 اشتباه رایج چاق کننده

آیــا از پخــتن شــیرینی و کلوچــه بــا فرزنــدان لــذت مــی بریــد؟ امــا نتیجــه ی ایــن کار چیســت؟
یــک عالمــه شــیرینی کــه بایــد همــه ی آنهــا را نــوش جــان کنیــد.

راه حل:

سعی کنید هنگام پخت و پز از گزینه های سالم استفاده کنید.
مثلا می توانید به جای آرد سفید، از آرد گندم کامل، به جای روغن و کره، از سس سیب و به جای شکلات از کشمش استفاده کنید.

شــیرینی هــا را در انــدازه هــای کوچــک تهیــه کنیــد و بــرای اینکــه باقــی مانــده ی کمــتری بــه جــای بگــذارد، نصــف مــواد را اســتفاده کنیــد. ایــن کار بــه کودکانتــان نیــز مــی آمــوزد کــه غذاهای ســالم تهیــه کننــد.
بــرای اینکــه کــودکان خــود را در تهیــه ی یــک غــذای ســالم مشــارکت دهیــد، بــه فروشــگاه برویــد و بــه آنهــا بگوییــد ســبزیجات و میــوه هایــی را انتخــاب کننــد کــه مــی تــوان بــا آنهــا یــک رنگیــن کـمـان درســت کــرد.
بــرای اینکــه بــه فرزندانتــان عــادت هــای غذایــی ســالم را بیاموزیــد، آنهــا را بــه آشــپزخانه بــرده و در کارهایتــان ســهیم کنیــد،
مثــلا بــه آنهــا بگوییــد ســبزیجات را بشــوید و یــا ســالاد خــرد شــده را مخلــوط کنــد و کارهایــی از ایــن قبیــل.

اشتباه شماره 3) دو بار درست کردن شام

FamilyEatingDinner - 4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند!
4 اشتباه رایج چاق کننده

بیشــتر مــادران در ابتــدای شــب بــرای کــودکان کــم ســن خــود، یــک غــذای سریــع آمــاده مــی کننــد و ســپس در انتهــای شــب بــرای فرزنــدان بــزرگ تــر یــک وعــده ی دیگــر مــی پزنــد،
امــا وقتــی سر ســفره مــی نشــینید بــا هــر دوی آنهــا شروع بــه غــذا خــوردن مــی کننــد.

راه حــل:

بــا درســت کــردن تنهــا یــک وعــده شــام هــم زحمــت خــود را کــم مــی کنیــد، هــم خانــواده را دور هــم جمــع مــی کنیــد و خودتــان نیــز غــذای کمـتـری مــی خوریــد.
در پخــن غذاهــای مــورد علاقــه ی فرزندانتــان از گزینــه هــای ســالم تــری اســتفاده کنیــد،
مثــلا در هنــگام پخــتن پیتــزا از نــان گنــدم کامــل یــا پنیــر مــوزارلای کــم چــرب، ســیب زمینــی و مــرغ پختــه شــده
بــه جــای انــواع سرخ شــده ی آن اســتفاده کنیــد.
البتــه اگــر فرزنــدان کوچکــی داریــد کــه بایــد زود بخوابنــد، هنــگام شــام بــا آنهــا همــراه شــوید و یــک ســالاد پــر از ســبزیجات
همــراه بــا بــذر کتــان و یــا ســوپ عصــاره ی اســتخوان مــصرف کنیــد.
ایــن گزینــه هــا دارای کالــری کــم امــا ســیر کننــده هســتند و از پرخــوری شــام در وعــده هــای دیگــر جلوگیــری مــی کننــد.
در وعــده ی بعــدی همــراه بــا همــسر خــود مــی توانیــد از وعــده ی اصلــی شــام خــود لــذت بریــد.

اشتباه شماره 4) ماندن تایم زیاد در آشپزخانه:

fat - 4 اشتباه رایج که شما را چاق میکند!
4 اشتباه رایج چاق کننده

فضای آشپزخانه مخصوصا یخچال پر از خوراکی هایی هست که حتی اگر گرسنه نباشید ممکن است موجب برانگیختگی اشتها و خوردن مواد غذایی متنوع گردد. گاهی حین آشپزی هوس تست کردن و خوردن مواد خوراکی و یا حتی غذای تهیه شده می کنید و این امر موجب افزایش کالری دریافتی شما می شود.

راه حل: 

سعی کنید پس از آماده سازی غذا به سرعت آشپزخانه را ترک کنید. هم چنین سعی کنید فضای راحت برای نشستن و وقت گذرانی در آشپزخانه نداشته باشید.

منبع

شماره های تماس سریع بهترین تخفیف های زیبایی

مرکز زیبایی قلهک:

  ☎ 02122612108 ☎ 22612171_021

  ☎09027610748

محقق: راضیه حسینی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: