سرطان و هر آنچه باید راجع به آن بدانیم!

0

سرطان

همه چیز در مورد سرطان را در این مقاله بخوانید. سرطان وقتی به وجود می آید که کنترل چرخه تقسیم سلولی از دست سلول خارج شود. رشد بی رویه سلول های بافت یا قسمتی از بدن در این هنگام موجب به وجود آمدن سرطان می شود. اگر سرطان در مراحل اولیه اش شناسایی شود ، به راحتی می توان آن را درمان کرد و چه بسا افراد بسیاری پس از شناسایی این بیماری توانسته اند بهبودی و سلامت کامل خود را به دست بیاورند. از زمانی که سرطان شروع به شکل گیری در بدن می کند تا زمانی که عود کند مدت زمان خاصی را به خود اختصاص می دهد. مدت زمان مابین شروع سرطان تا عود کردن آن بهترین مرحله ایست که برای درمان تشخیص داده شده است.

جشنواره تخفیف زیبایی و لیزر،دستگاه الکس مدیواستار (اسکلپیون)

22612171_021  22612108_021

09027610748

insta - سرطان و هر آنچه باید راجع به آن بدانیم! پیج مرکز تخصصی زیبایی قلهک

insta - سرطان و هر آنچه باید راجع به آن بدانیم! پیج تخصصی لیزر موهای زائد

insta - سرطان و هر آنچه باید راجع به آن بدانیم! نمونه کارهای زیبایی

برای ورود به پیج اینستاگرام روی لینک مربوطه کلیک کنید

همه چیز در مورد سرطان

۱ – ﻫـﺮ ﺷﺨـﺼـﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺩ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

۲ – ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۳ – ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﻮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻮﻣﻮﺭﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

۴ – ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ سرطان دﺍﺭﺩ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﮊﻧﺘﯿﮏ ، ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﻏﺬﺍ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺷﯿﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۵ – ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

۶ – ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻮﺭﯼ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ سرطان ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ، ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﺪ ، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ .

۷ – ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮﯼ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ، ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

۸ – ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ، ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

۹ – ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

شماره های تماس سریع بهترین تخفیف های زیبایی

مرکز زیبایی قلهک:

  ☎ 02122612108 ☎ 22612171_021

  ☎09027610748

۱۰ – ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮔﺮﺩﺩ ، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﺩ. ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺪﻥ ﺷﻮﺩ.

۱۱ – ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ، ﻏﺬﺍ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﺪﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟

ﺍﻟﻒ : ﻗﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻗﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ NutraSweet ، Equal ، Spoonful ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎ Aspartame ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ. ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ، ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻧﻮﮐﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺱ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻗﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﮏ ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﮏ ﺳﻔﺮﻩ ، ﻧﻤﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﻭ ﯾﺎ Brag’s aminos ﺍﺳﺖ.

ﺏ : ﺷﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ ‏( ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ‏) ﻣﺨﺎﻁ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﺪ. ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻁ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﯽ ﺗﻐﺬﯾﮕﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭖ : ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺳﯿﺪﯼ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﮊﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ، ﺍﺳﯿﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎﻭ ﻭ ﺧﻮﮎ ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ. ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻣﯽ ، ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﮕﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ، ﻣﻀﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺕ : ﺭﮊﯾﻢ ﺑﺎ ۸۰ % ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ، ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ ، ﺑﻨﺸﻦ ، ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺎﺗﯽ ، ﺁﺟﯿﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﻮﻩ ، ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺸﻦ ، ﺣﺪﻭﺩ ۲۰ % ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺳﺪ. ﺁﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻇﺮﻑ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ به ﻤﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﺏ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ‏( ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ‏) ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺎﻡ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ. ﺁﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ۱۰۴ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﺎﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ‏( ﯾﺎ ۴۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ‏) ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ.

ﺙ : ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻗﻬﻮﻩ ، ﭼﺎﯼ ﻭ ﺷﮑﻼﺕ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ‏( ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﯽ ‏) ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ، ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۲ – ﻫﻀﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺁﻧﺰﯾﻢ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۳ – ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻠﻮﻝ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺧﺸﻦ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ، ﺁﻧﺰﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻨﯽ ﺳﻠﻮﻝ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﺩ.

۱۴ – ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ، ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮔﺮ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ﺧﻮﺩ، ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺍﯼ ‏( E ‏) ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﺵ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ، ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

۱۵ – ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺳﺘﯿﺰﻩ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ. ﺧﺸﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ، ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۱۶ – ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻭﯼ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻭﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ. ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

امیدواریم در این مقاله تواسته باشیم همه چیز در مورد سرطان را به شما بگوییم.

مقالات بعدی مارا در این زمینه دنبال کنید .

محقق و مترجم: نگین رشید زاده

منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: