بهترین ورزش ها برای بدن!

0

بهترین ورزش ها برای بدن!

 

401 - بهترین ورزش ها برای بدن!
بهترین ورزش

فیزیولوژیست ورزشی

امــروزه فوایــد ورزش کــردن بــر کســی پوشــیده نیســت، از درمــان بیمــاری هــا گرفتــه تــا تناســب انــدام و حتــی افزایــش طــول عمر.

جشنواره تخفیف زیبایی و لیزر،دستگاه الکس مدیواستار (اسکلپیون)

22612171_021  22612108_021

09027610748

insta - بهترین ورزش ها برای بدن! پیج مرکز تخصصی زیبایی قلهک

insta - بهترین ورزش ها برای بدن! پیج تخصصی لیزر موهای زائد

insta - بهترین ورزش ها برای بدن! نمونه کارهای زیبایی

برای ورود به پیج اینستاگرام روی لینک مربوطه کلیک کنید

انتظــار شمــا از ورزش کــردن چیســت؟

ســلامتی یــا درمــان بیــماری؟ یــا شــاید بــه دنبــال داشــن اندامــی زیبــا و البتــه ســالم هســتید.
هــر فــردی کــه بــه ســلامت و تندرســتی خــود توجــه مــی کنــد بایــد بیــش از هــر زمــان دیگــری از نحــوه تاثیــر فعالیــت هــای ورزشــی بــر بــدن مطلــع باشــد.

فیزیولوژیســت ورزشــی شــخصی اســت کــه بــه مطالعــه تغییــرات ســاختاری و عملکــردی بــدن بــر اثــر فعالیــت هــای ورزشــی مــی پــردازد.

مهم ترین وظایــف ورزش:

_ طراحــی برنامــه تمریــن ورزشــی بــرای ترکیــب بــدن
_ کنــترل وزن
_ بهداشــت
_ مهــارت هــای روانــی
_ تغذیــه مناســب ورزشــی اســت

امــروزه عــدم فعالیــت ورزشــی بــه عنــوان یــک عامــل خطــر مســتقل در بیـمـاری هــای قلبــی عروقــی شــناخته مــی شــود.
فعالیــت هــای ورزشــی منظــم، راهبــردی پیشــگیرانه بــرای مقابلــه بــا بیـمـاری هــای مختلــف و چاقــی اســت.
فعالیــت ورزشــی منظــم بــه همــراه یــک رژیــم غذایــی ســالم عــلاوه بــر کاهــش چربــی و وزن بــدن، تاثیــر مثبتــی بــر ســلامتی فــرد دارد.

از جملــه ایــن تاثیــرات مثبــت ورزش بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

_ کاهش غلظت کلسترول خون
_ کاهش خطر بروز بیماری دیابت
_ کاهش خطر بروز فشار خون بالا
_ پیشگیری از فرسایش دستگاه عضلانی _ اسکلتی در اثر افزایش سن

از آنجــا کــه فعالیــت ورزشــی، نیــاز بــه انــرژی را افزایــش مــی دهــد، نــوع و کمیــت غــذای مــرف شــده بایــد بــا فشــار فعالیــت ورزشــی وارد بــر بــدن، متناســب باشــد.
در ایــن جــا نیــاز بــه مشــاور تغدیــه ورزشــی یــا فیزیولوژیســت ورزشــی مشــهود اســت و هــدف، توصیــه نیازمنــدی هــای تغذیــه ای بــدن در قبــل، بعــد و هنــگام فعالیــت هــای ورزشــی گوناگــون اســت.

فیزیولوژیســت ورزشــی یــا متخصــص تغذیــه ورزشــی، نظــارت تغذیــه کلــی ورزشــکاران را نیزانجــام مــی دهــد.
یکــی از راه هــای نظــارت، کنـتـرل مرتــب وزن بــدن مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه آن، رژیــم غذایــی و توصیــه هــا تجویــز مــی شــود.
همچنیــن از مکمــل ســازی علمــی و مناســب هــم اســتفاده مــی گــردد.

تمرین های ورزشی که توصیه می شود:

image 13941208443039 - بهترین ورزش ها برای بدن!
بهترین ورزش

_ ورزش های هوازی
_ فعالیت های ورزشی ویژه انعطاف پذیری
_ فعالیــت هــای ورزشــی ویــژه تمریــن تنــه و گــروه هــای عضلانی اختصاصی، حرکت انفجاری شکم
_ رفتارهــای بهداشــت روانــی و مهــارت هــای روانــی ( افزایــش مهــارت هــای روانــی، عملکــرد اجــرای رژیــم را بهبــود مــی بخشــند)

رایج ترین اشتباهات بعد از ورزش: اینجا کلیک کنید

شماره های تماس سریع بهترین تخفیف های زیبایی

مرکز زیبایی قلهک:

  ☎ 02122612108 ☎ 22612171_021

  ☎09027610748

ورزش در کنار تغذیه ی مناسب روشی برای جلوگیری از پر خوری عصبی:

هنگامی که عصبی می شوید تنفس و راه رفتن در هوای آزاد به شما کمک بسیاری می کند.
زیرا اکسیژن رسانی به بدن بسیار کاهش پیدا می کند و همین امر باعث کند شدن روند تولید ATP در بدن و احساس گرسنگی در شما می شود.

_ استفاده از یک لیوان آب زمانی که عصبی می شوید یا استرس دارید به شما در کم کردن اشتها و هم چنین ریلکس شدن کمک زیادی می کند.
بدون شک آب خوردن موثرترین راه جلوگیری از پرخوری عصبی می باشد.
_ استفاده از سبزیجات کم کالری مانند هویج و کرفس در کم کردن اشتها کمک می کند.
_ خوردنشیرموز، علاوه بر تامین انرژی اشتها را سرکوب می کند و روند عضله سازی را بهتر می کند و در نتیجه توده چربی در بدن کم می شود.
_ استفاده از شکلات تلخ یا قهوه: علاوه بر دارا بودن امگا 3 و 6 باعث ترشح آندروفین در بدن و باعث شادی و نشاط می شود.
_ استفاده از چای سبز علاوه بر داشتن آنتی اکسیدان باعث کاهش اشتهای کاذب می شود.
_ استفاده از دانه های مغذی از جمله بادام زمینی، گردو و… علاوه بر رساندن مواد مغذی به بدن به کاهش اشتها کمک می کند.

20 ماده غذایی که ورزشکاران نبایند بخورند! اینجا کلیک کنید

منبع

محقق: راضیه حسینی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: