مرور رده

بیماری های ناخن

ناخن ها میتوانند نشانه هایی از سلامت کلی اراِئه دهند.مشکلات موجود در کبد،ریه ها و قلب میتوانند در ناخن خود را نشان دهند.

error: