دسته‌ها
ماساژ درمانی ماساژ ریلکسی

ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

درمانی - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماساژدرمانی چیست؟

ماســاژ درمانــی عبارتســت از دســت ورزی بــر روی بافــت هــای نــرم بــدن.
ایــن درمــان بــه رهایــی از اســترس و فشــار عضلانــی و درد ناشــی از صدمــات کمــک کــرده و موجــب سرعــت بخشــی بــه بهبــود
ناراحتــی هــای حــاد و مزمــن مــی شــود.
امــروزه میلیــون هــا نفــر در سراسر جهــان از ایــن روش بــه عنــوان یــک روش مراقبــت بهداشــتی اســتفاده مــی کننــد.

ماساژ درمانی چگونه اثر می کند؟

معمــولا انــواع ماســاژ بــا یــک مکانیســم مشــابه بــر روی بــدن اثــر مــی گذارنــد.
زمانــی کــه ماهیچــه، بیــش از حــد فعالیــت دارد تجمــع مــواد زایــد از جملــه اســید لاکتیــک مــی توانــد باعــث درد، گرفتگــی و
حتــی اسپاســم عضــلات شــود.
ماســاژ بــه طــور عــام و ماســاژ ســوئدی بــه طــور خــاص، گــردش خــون و جریــان لنفــاوی را بهبــود بخشــیده،
مــواد غذایــی و اکســیژن تــازه را بــه بافــت هــای مزبــور مــی رســاند و بــه خــروج مــواد ســمی و بهبــودی کمــک مــی کنــد.

همچنیــن عضــلات در حــال کشــش مــی تواننــد بــه رگ هــای خونــی و اعصــاب فشــار آورده و بــا محــدود کــردن جریــان خــون باعــث ایجــاد درد شــوند. بــا ماســاژ منطقــه مــورد اثــر، بــه تدریــج فشــار عضلــه بــر اعصــاب درگیــر کاهــش یافتــه و درد کاهــش مــی یابــد.
همچیــن مکانیســم در بهبــود عضــلات آســیب دیــده بــا ماســاژ باعــث ســودمندی آن اســت.
عــلاوه بــر ایــن، ماســاژ باعــث افزایــش اندروفیــن هــا (نابــود کننــده هــای درد) و افزایــش ترشــح هورمــون سروتونیــن
(تعدیــل کننــده خلــق و خــوی) مــی شــود.
همچنیــن ثابــت شــده کــه هورمــون استــرس (کورتیــزول) را آزاد مــی نمایــد.
بــه همیــن دلیــل ماســاژ اغلــب بــه عنــوان یــک درمــان تکمیلــی بــرای افــرادی کــه سیســتم ایمنــی آن هــا بــر اثــر اســترس تضعیــف شــده توصیــه مــی شــود.

ماساژ صورت:

درمانی 1 - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ صــورت بــه روش هــای مختلفــی اجــرا مــی شــود کــه معــروف تریــن و پرکاربردتریــن نــوع آن، ســبک ماســاژ سر هنــدی اســت کــه تاریخچــه بســیار کهنــی دارد.

ماســاژ سر:

سر - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

معمــولا ماســاژ کامــل نواحــی صــورت، سر، گــردن و سرشــانه هــا مــی باشــد. در ایــن ماســاژ چــون ســطح کمــری را ماســاژ مــی دهیــم زمــان اجــرای تکنیــک هــای آن نیــز بســیار کوتــاه اســت.
تکنیــک هــای ماســاژ صــورت نقــش بــه ســزایی در رونــد جوانســازی و رفــع چیــن و چــروک پوســت ایفــا مــی کنند.

ماساژ آروماتراپی:

.jpg - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ آروماتراپــی کــه بــه ماســاژ ریلکســی هــم معــروف اســت از ســبک هــای متــداول ماســاژ تایلنــدی مــی باشــد.
ماســاژی کــه در آن از روغــن هــای گیاهــی خــوش عطــر و اعجــاب انگیــز در رونــد آرامــش عضــلات اســتفاده مــی شــود.
در طبیعــت خــاص مناطــق اســتوایی انــواع گیاهــان، گل هــا و صمــغ هــای چــوب وجــود دارنــد کــه حــاوی روغــن هــای خوشــبو و فــرار هســتند.
ایــن روغــن هــا دارای خــواص ضــد میکروبــی، تســکین دهنــده، انــرژی زا، آرامــش بخــش و … بــوده و در نتیجــه گزینــه مناســبی بــرای اســتفاده در فرآینــد ماســاژ هســتند.

ماساژ تایلندی:

نوعی ماساژ و کشش که ریشه‌های پیدایش آن به خارج از تایلند بازمی‌گردد.
در ماساژ تایلندی، از هیچ روغنی استفاده نمی‌شود و روند ماساژ به طور عجیبی از یک ناحیه‌ی بدن به ناحیه‌ای دیگر تغییر
پیدا می‌کند و در نتیجه هیچ چاچوب بین‌المللی برای آن وجود ندارد.
به هر حال، ایده‌ی کلی موضوع فراتر از تمامی تفاسیر قرار دارد؛ افرادی که ماساژ دریافت می‌کنند،
با پوشیدن لباسی شل روی یک حصیر دراز می‌کشند و ماساژور آن‌ها را در وضعیت‌هایی شبیه یوگا قرار می‌دهد
و در این موقعیت‌ها فشارهایی را به صورت ریتمیک و مننظم روی بدن شخص اعمال می‌کند.

ماساژ های عجیب دنیا: اینجا کلیک کنید

 

منبع

محقق: میلاد اسد بیگی

دسته‌ها
درمان بیماری ها زیبایی پوست سلامت عمومی ماساژ

سه قسمت از بدن که بخوبی از آن مراقبت نمیشود!

Beautiful Skin 300x126 - سه قسمت از بدن که بخوبی از آن مراقبت نمیشود!
پوست، کبد، پا

سه قسمت از بدن که بخوبی از آن مراقبت نمیشود!

همه ما نسبت به اهمیت مراقبت از قلب، ریه ها و دندان هایمان واقفیم. اما بدن ما دارای پیچیدگی است و از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. سلامت کلی بدن ما در گرو سالم نگه داشتن تک تک اعضای بدن است. بنابراین، مراقبت و اهمیت دادن به سایر قسمت های بدن نیز حائز اهمیت میباشد.

در این مطلب ما به 3 قسمت از بدن اشاره کرده ایم که کمتر مورد لطف و توجه قرار میگیرند.

 

1- پوست

پوست، بزرگترین عضو بدن است که مورد کم لطفی بسیاری قرار میگیرد. پوست، عضوی است که از ارگان های داخلی در مقابل آسیب ها و عوامل بیرونی محافظت میکند. اما همه پوست ها مانند هم نیستند. افراد، دارای انواع پوست های مختلفی هستند و میزان تحمل عوامل استرس زا در انواع پوست ها متفاوت است.

کمترین لطفی که میتوانیم در حق پوستمان انجام دهیم اینست که بطور روزانه از کرم ضد آفتاب استفاده کنیم. حتی اگر در تمام زندگیتان، هیچوقت حمام آفتاب نگرفته اید و نخواهید گرفت، این قسمت از بدن در برخی اوقات روز در معرض نور خورشید قرار دارد. آسیب های ناشی از نور خورشید بسیار سریعتر از آنچه تصور میکنید، ظاهر میشوند.

علاوه بر مراقبت از پوست در برابر نور خورشید، باید بطور منظم بر روی پاکسازی و لایه برداری پوست تمرکز داشته باشید. لازم نیست با قدرت هرچه تمام به جان پوستتان بیافتید، تنها کافیست آلودگی و سلول های مرده پوستتان را از بین ببرید تا پوست بتواند رشد و تنفس کند. رطوبت رسانی نیز برای سلامت پوست بسیار اهمیت دارد. بنابراین حتما بطور مداوم از یک مرطوب کننده خوب استفاده کنید.

 

2- کبد

شاید باور نکنید، اما کبد، زندگی است و ما بدون وجود این عضو حیاتی نمیتوانیم به زندگی ادامه دهیم. بنابراین میتوان به صراحت گفت که نادیده گرفتن مراقبت و سلامت کبد، حماقت است. کبد مسئول کمک کردن به هاضمه، سوخت و ساز بدن و همچنین تصفیه سموم از خون است.

خیلی چیزها میتوانند کبد را آلوده و ناسالم کنند. نوشیدنی های سنگین، مصرف بیش از حد قند، کشیدن سیگار و حتی کافئین میتوانند آسیب زیادی به کبد وارد سازند و سبب بروز بیماری شوند. سعی کنید عادات ناسالمی که سلامت کبد را به خطر می اندازند، ترک کنید.

همانطور که برای سالم ماندن کبد، دست به انجام اقداماتی میزنید، نوشیدن آب فراوان و چشم پوشی از مصرف چربی را نیز شروع کنید. مقدار زیادی پروتئین و ویتامین را از طریق مصرف میوه و سبزیجات در اختیار کبد قرار دهید تا به بهترین شکل عمل کند. سعی کنید مواد غذایی، از قبیل سیر، قارچ و کلم بروکلی که به سم زدایی کبد کمک میکنند را مصرف کنید.

 

3- پا

پای ما، شالوده بدن ما و اولین ابزار برای نقل و انتقال ماست. بنابراین، مراقبت از پا یک ضرورت است.

پوشیدن کفش نامناسب میتواند بطور مثال منجربه کمردرد مزمن و پا درد شود. کفش را به دلیل راحتی و محافظت خوب آن از پا خریداری کنید، نه به این دلیل که زیباست.

همچنین باید با زخم های ایجاد شده در پا مقابله کنید و با جدیت از آنها مراقبت کنید تا کاملا بهبود یابند. گذشته از همه اینها، پا میتواند به شدت آلوده و کثیف شود. بنابراین بروز کوچکترین جراحت میتواند به راحتی به عفونت یا سایر مشکلات منجر شود. حتی زمانیکه پا آسیب ندیده باشد، باید هر روز آن را مراقبت و پاکسازی کنید تا مبادا با بیماری های قارچی مواجه شوید.

در نهایت، به پا احترام بگذارید. پا میتواند اطلاعات زیادی در خصوص سلامت کلی بدن در اختیارتان قرار دهد (رجوع شود به رفلکسولوژی). چنانچه از دیابت رنج میبرید، مراقبت از پا از اهمیت بیشتری برخوردار میشود، چراکه گردش نادرست خون میتواند منجربه بروز پامدهای جدی تری شود.

به هیچیک از اعضای بدنتان بی توجی نکنید. هر عضو، هرچقدر ناچیز هم که باشد، با سلامت کلی بدنتان در ارتباط است؛ چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. به بدنتان عشق بورزید، این تنها چیزی است که همیشه خواهید داشت!

 

شاد و سلامت باشید!

 

منبع: http://www.beautyandtips.com/

تحقیق و ترجمه: مینو زرفش

 

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

images 16 - ماساژ درمانی
ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

ماساز درمانی به عنوان یکی از پر طرفدار ترین روش ها برای رفع خستگی ، لاغری ، چاقی  و شادابی پوست است.این روش همچنین برای بیمارانی که به آرتروز گردن ، آرتروز لگن ، درد عصب سیاتیک ، درد گردن ، دست ، پا و کمر مبتلا هستند مورد استفاده قرار می گیرد .

این روش درمانی با بهبود بخشیدن جریان خون ، میزان ترشح هورمون های ازبین برنده درد ، کاهش استرس و بهبود خلق و خوی را افزایش می دهد.پس از ماساژ ، بدن عملکرد بهتری نشان داده زیرا میزان اکسیزن خون ،انعطاف پذیری و حرکات مفاصل افزایش می یابد .

روش انجام ماساژ

در این روش معمولا بیمار روی تخت دراز کشیده و لباس راحت می پوشد.برای کاهش اصطکاک بین دست پزشک و بدن بیمار از لوسیون یا روغن استفاده می شود .فرد متخصص در این روش عضلات و سایر بافت های نرم را با فشار ،مالش داده و یا با دست وضعیت قرار گیری آنها را تغییر می دهد .

در ماساژ درمانی بیشتر از دست و انگشتان استفاده شده اما ممکن است فیزیوتراپ از آرنج و بازو نیز کمک بگیرد .مدت زمان ماساز می تواند کوتاه یا چند ساعت باشد همچنین در برخی موارد بیمار روی صندلی نشسته و ماساژ درمانی می شود.

در چه مواردی از ماساژ درمانی اجتناب کنیم ؟!

 

 • در صورت مبتلا بودن به تب بالا
 • در صورت داشتن عفونت
 • در صورت داشتن بیماری پوستی
 • در صورت مبتلا بودن به یرقان
 • در صورت داشتن بیماری مزمن مانند سرطان یا بیماری قلبی
 • در صورت داشتن پوکی استخوان
 • در صورت بارداری (برای پیشگیری از زایمان زود رس)

عوارض و خطرات

در صورت انجام ماساژ نزد فیزیوتراپ و پزشک متخصص به طور صحیح عوارض و خطری شما را تهدید نمی کند .

عوارض احتمالی پس از ماساژ کبودی ، ورم یا آلرژی به لوسیون است.

دسته‌ها
لاغری شکم و پهلو ماساژ

ماساژ عسل، روشی موثر جهت لاغری شکم

images 8 - ماساژ عسل، روشی موثر جهت لاغری شکم
عسل

ماساژ عسل در ناحیه شکم در بین مردم از محبوبیت ویژه ای برخوردار بوده است. اما امروزه با روی کار آمدن روش های پیشرفته لاغری، این روش در حال منسوخ شدن ست.

رژیم های غذایی کاهش وزن با عسل نیز از دیر باز دارای قدمت بالایی میباشند که همگی از تبت آمده اند. خواص شفابخش عسل، این امکان را به ما میدهد که پوستی نرم و لطیف داشته باشیم. اما جالب است بدانید که عسل در از بین بردن چربی ها نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

مکانیسم عمل ضد سلولیت ماساژ عسل به دلیل قدرت پاسکازی منافذ و بهبود سوخت و ساز مواد بیوشیمی میباشد.

ماساژ کاهش وزن عسل برای نقاطی از بدن مورد استفاده قرار میگیرد که رسوب چربی اضافه در آن وجود دارد.

 

dMvNbnQ 300x200 - ماساژ عسل، روشی موثر جهت لاغری شکم
ماساژ عسل

برخی از قواعد مهم ماساژ عسل عبارتند از:

– انجام این ماساژ نباید 2 الی 3 ساعت قبل از صرف غذا باشد.

– دست را به آرامی از روی شکم به سمت پهلو حرکت دهید. زیرا در این نواحی عروق خونی و غدد لنفاوی بزرگ شده وجود دارد.

– پیش از تماس عسل با پوست باید خود را از حیث واکنش های آلژیک بررسی نمایید. برای این کار کافیست چند قطره عسل را بر روی پوست خود بریزید و چند ساعت صبر کنید. در صورتیکه هیچگونه جوش یا تاولی رویت نشود، میتوانید به کار خود ادامه دهید.

– از بین رفتن سریع چربی های شکم و پهلو با ماساژ عسل، مستلزم انجام همزمان ورزش و فعالیت های جسمانی مانند طناب زدن و استفاده از هولاهوپ میباشد.

 

afvallen buik met deze 3 gouden tips 300x200 - ماساژ عسل، روشی موثر جهت لاغری شکم

چنانچه ماساژ عسل برای لاغری شکم به درستی انجام و با یک رژیم غذایی مناسب ترکیب شود، تاثیر اعجاب انگیزی در پی خواهد داشت.

 

ادامه مطلب …

 

منبع: http://symptomsys.com/

 

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

تاثیر رفلکسولوژی در بدن چگونه است؟

اثرات رفلکسولوژی

1958441 orig 1 300x219 - تاثیر رفلکسولوژی در بدن چگونه است؟
نقاط بازتاب

بنا به ادعای بازتاب شناسان، رفلکسولوژی به کاهش استرس کمک میکند و همین امر به نوبه خود منجربه التیام و بازسازی بدن میگردد.
نظریه ای وجود دارد که مبتنی بر تاثیر رفلکسولوژی بر دستگاه عصبی مرکزی است. این نظریه در سال های 1890 توسط “سر هنری هد” و “سر چارلز شرینگتون” مطرح شد. آنها درصدد اثبات این موضوع بودند که بین پوست و اندام های داخلی ارتباط وجود دارد و کل دستگاه عصبی با یک تحریک، قابل تعدیل میباشد.
براساس این نظریه، اعمال فشار بازتاب شناسان بر دست، پا یا گوش منجربه ارسال پیام آرامبخشی از سوی اعصاب محیطی این اندام ها به دستگاه عصبی میشود که به نوبه خود بدن را وادار به تنظیم و تعدیل سطح تنش میسازد. این امر منجربه آرامش کلی اندام ها و دستگاه های داخلی آنها در حالت مطلوب شده و منبع خون را افزایش میدهد. این موضوع بطور مثبتی بر دستگاه گردش خون، دستگاه تنفسی، غدد درون ریز، دستگاه ایمنی بدن و سیستم های نوروپپتید در بدن تاثیرگذار است.
نظریه دیگری نیز وجود دارد که چگونگی تسکین درد رفلکسولوژی را شرح میدهد. بر اساس این نظریه، درد یک تجربه ذهنی است که توسط مغز شما ایجاد میشود. مغز در واکنش به تجربه حسی درد این کار را انجام میدهد؛ اما میتواند بطور مستقل بر ورودی های حسی کار کرده و در واکنش به عوامل هیجانی و شناختی، سبب ایجاد درد شود. بنابراین، مواردی مانند خلق و خو یا عوامل خارجی مانند استرس که بر مغز اثرگذارند، میتوانند در تجربه درد نیز تاثیرگذار باشند. بر اساس این نظریه، رفلکسولوژی با کاهش استرس و بهبود خلق و خو قادر به تسکین درد خواهد بود.
اما نظریه دیگری بر آن است که یک “انرژی حیاتی” در بدن انسان ها وجود دارد. چنانچه به استرس اهمیت داده نشود، منجربه تراکم این انرژی شده و همین موضوع سبب ناکارآمدی بدن و در نهایت، بروز بیماری میگردد. بر این اساس، رفلکسولوژی به جریان داشتن این انرژی کمک میکند.

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده ماساژ ماساژ درمانی

رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟

موارد منع رفلکسولوژی

اگرچه رفلکسولوژی، یک روش درمانی بسیار امن و بیخطر محسوب میگردد، اما باید از موارد منع یا مواقعی که انجام آن معقولانه نیست آگاه باشید.
مواردیکه در آن انجام رفلکسولوژی منع شده، عبارتند از:

 

LeftFootGoutAttack 300x265 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– رفلکسولوژی در بیماران مبتلا به شکستگی، جراحت یا نقرس پا صورت نمیگیرد. بیماران مبتلا به آرتروز موثر در پا یا مچ پا، یا کسانیکه به بیماری عروق پا مبتلا هستند، باید پیش انجام رفلکسولوژی با پزشک خود مشورت کنند. بهترین جایگزین برای پا، رفلکسولوژی دست یا گوش خواهد بود.

 

varicose veins in legs 300x204 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– افرادیکه اخیرا با ترومبوز یا آمبولی (انسداد شریان ریوی یا شاخه ای از آن توسط یک لخته خون) دست و پنجه نرم کرده اند، باید از انجام رفلکسولوژی پرهیز کنند. از آنجاییکه رفلکسولوژی منجربه افزایش جریان خون میگردد، بطور بالقوه ای میتواند سبب حرکت لخته خون به سمت قلب یا مغز شود.

 

pregnant belly 195x300 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– جلسات رفلکسولوژی در زنانی که در اوایل بارداری (6 هفته اول) بسر میبرند باید به آرامی بر روی نقاط رحم و تخمدان ها انجام شود، یا بطور کلی از انجام آن اجتناب شود. بطور کل، در دوران بارداری باید جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا در مواردی گزارش شده است که تحریک این نقاط، منجربه انقباضات میگردد.

 

infant massage foot 300x300 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– کودکان و خردسالان نیز میتوانند از بسیاری تکنیک ها بهره مند شوند، اما به ندرت میتوانند کل یک جلسه را تحمل کنند. بنابراین جلسات برای کودکان باید بصورت مختصر باشد.

 

f15cfc42fbdace2014a9c59468a84e4a 300x200 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– چنانچه سایر درمان های لمسی، مانند ماساژ را نیز دریافت میکنید، حداقل 48 ساعت بین جلسات خود فاصله ایجاد کنید تا از خستگی بیش از حد اندام هایتان جلوگیری بعمل آید.

بطور کلی، پزشکان از انجام رفلکسولوژی بر روی زخم های باز اجتناب کرده و معمولا یا از دستکش های پلاستیکی استفاده میکنند، یا نواحی مبتلا را درمان نمیکنند.

 

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

کدام نقاط بدن مربوط به رفلکسولوژی هستند؟

در رفلکسولوژی (بازتاب شناسی یا انعکاس درمانی)، نقاط و نواحی خاصی در دست، پا و گوش با اندام ها، استخوان ها و دستگاه های خاص بدن مطابقت دارند. پزشکان میتوانند با فشردن نقاط دست و پا (به سمت بالا، پایین و طرفین) یا گوش (به سمت داخل، تا جاییکه انگشت برسد و به سمت بیرون)، اندام ها و دستگاه های بدن را تحت تاثیر قرار دهند.

در سرتاسر جهان، نقشه نقاط رفلکس بین پزشکان منتقل شده است. به طبع، بر سر همه نقاط رفلکس، یک توافق واحد بین بازتاب شناسان وجود ندارد؛ با این حال، توافق کلی بر بیشتر نقاط وجود دارد. برخی از اسناد علمی وجود ارتباط میان پوست و اندام های داخلی را نشان داده اند.

بازتاب شناسان برای نشان دادن چگونگی تطابق دستگاه های بدن با این نقاط از نقشه های رفلکسولوژی استفاده میکنند. بهترین نمونه نقشه رفلکسولوژی مربوط به پا میشود. هر پا نشان دهنده یک نیمه عمودی بدن میباشد:

 •           پای چپ مربوط به سمت چپ بدن و تمامی اندام ها، دریچه ها و غیره میباشد.
 •           پای راست مربوط به سمت راست بدن و تمامی اندام های موجود در آن است. بعنوان مثال، کبد در سمت راست بدن قرار دارد. در نتیجه، نقطه رفلکس آن مربوط به پای راست میشود.
foot body anatomy 300x258 - کدام نقاط بدن مربوط به رفلکسولوژی هستند؟
رفلکسولوژی

تصویر بالا، رفلکسولوژی پا را نشان میدهد.

بطور کلی، رفلکسولوژی ممکن است طی یک جلسه یکپارچه انجام شود، یا ممکن است هر جلسه به تمرکز بر روی نقاط خاصی از دست، پا یا گوش اختصاص داده شود. چنانچه زمان محدود باشد و فرد به استراحت نیاز داشته باشد، بازتاب شناس ممکن است فقط کار بر روی گوش ها را انتخاب نماید.

 

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

 

 

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

رفلکسولوژی چیست؟

رفلکسولوژی یا بازتاب شناسی

Reflexology Foot Chart 102 261x300 - رفلکسولوژی چیست؟
رفلکسولوژی

رفلکسولوژی یا بازتاب شناسی (Reflexology) به وارد آوردن فشار مناسب بر نقاط و نواحی خاصی از دست، پا یا گوش اطلاق میگردد.
به عقیده بازتاب شناسان، این نواحی و نقاط رفلکس با ارگان ها و دستگاه های مختلف بدن مطابقت دارند و فشردن آنها تاثیر چشمگیری بر بهبود اندام ها و سلامت عمومی فرد دارد. بعنوان مثال، در رفلکسولوژی، فشار بر یک فقطه خاصی از قوس کف پا بر مثانه اثرگذار است. هنگامیکه یک پزشک بازتاب شناس از شصت یا انگشت خود برای فشار وارد آوردن به این نقطه استفاده میکند، در عملکرد مثانه موثر خواهد بود.

hand reflexology chart blackmore 233x300 - رفلکسولوژی چیست؟
رفلکسولوژی

اگرچه رفلکسولوژی به تشخیص یا درمان بیماری ها کمک نمیکند، اما میلیون ها نفر در سرتاسر جهان، از این روش بعنوان درمان مکمل استفاده میکنند. رفلکسولوژی، مکمل درمان بیماری هایی چون آسم، اضطراب، سرطان، مشکلات قلبی عروقی، دیابت، انواع سردرد، مشکلات کلیوی، سندرم پیش از قاعدگی و سینوزیت میباشد.
رفلکسولوژی بطور فزاینده ای در بین مردم اروپا و آسیا در حال رشد است و بعنوان یک درمان مکمل و نوعی اقدام پیشگیرانه تلقی میشود. بر اساس مطالعات متعدد، بکارگیری این روش منجربه صرفه جویی قابل توجهی در وضعیت اقتصادی افراد شده است.

 

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

دسته‌ها
RF RF فرکشنال جوانسازی پوست با لیزر لیبوساکشن ماساژ

روبولکس:تکنولوژی متفاوت، احساسی متفاوت

robolex 300x180 - روبولکس:تکنولوژی متفاوت، احساسی متفاوت
روبولکس:تکنولوژی متفاوت، احساسی متفاوت

ROBOLEX درمانی برای لاغری

روبولکس:تکنولوژی متفاوت، احساسی متفاوت

تنها یک جلسه درمان به مدت 30 دقیقه، به 4 روش

روبولکس دستگاهی چند منظوره برای فرم دهی به بدن است. که ترکیبی از روش های اولتراسونیک کاویتاسیون، امواج رادیو فرکانسی (RF)، لیزربا گام پایین و انجام ساکشن است.

 • با استفاده از روش ساکشن، میزان گردش خون افزایش یافته، غدد لنفاوی از غدد چربی جدا می شوند و محل مورد نظر در بدن خاصیت ارتجاعی قوی بدست می آورد.
 • اولتراسونیک کاویتاسیون-تکنولوژی اولتراسونیک کاویتاسیون یک تکنولوژی غیر تهاجمی بر اساس امواج مافوق صوت است، و در مایع واقع در داخل بافت چربی که راه سلول های چربی را گرفته است، ایجاد حباب های کوچک خالی می کند. همچنین موجب شکسته شدن دیواره های ضخیم سلول های چربی نیز می شود.
 • امواج فرکانس های رادیویی (RF)- روشی است که در آن فرکانس های رادیویی 5 تا 15 میلی متر در پوست نفوذ می کنند. با ایجاد گرما در سلول ها، آن ها را تحریک به تولید اکسیژن می کنند. این موضوع سبب می شود تا سلول های چربی به سرعت حل شده و به سمت خارج از لنف ها و سیستم گردش خون در بدن بروند و حالت ارتجاعی را در منطقه ی در حال درمان بوجود بیاورند. در واقع روشی مناسب برای از بین بردن چربی های موضعی و سلولیت است.
 • لیزر درمانی با گام پایین و یا قدرت پایین- این روش در حل چربی ها و ایجاد قابلیت ارتجاعی پوست با قدرت 655نانومتری نقش بزرگی دارد. این سطح از قدرت و یا توان لیزر باعث تحریک سلول های چربی شده و آن ها را به صورت محلول از قشای سلولی خارج می کند. در این حالت سلول ها نسبت به قبل کوچکتر شده و به نحوی لاغرتر از قبل می شوند. این روش در ایجاد لطافت بر پوست و کاهش زبری آن ، رفع سلولیت و چربی های موضعی واز بین بردن سلول های مرده بر پوست اهمیت بسیاری دارد.
 • وکیوم ساکشن- روشی است که با آن به راحتی چربی های مایع و زائد در بدن را خارج می کند و بهترین راه برای راحت شدن از شر سلولیت ها است. چرا که خلاصی از آن ها حتی با رژیم گرفتن و ورزش کردن، کار بسیار دشواری است. همچنین از این روش در رفع تورم ها و لطیف کردن پوست با فعال کردن ماهیچه های کاربردی می توان استفاده کرد. ماساژ وکیوم بر گردش خون در لنف ها و رفع رگ های مسدود شده بسیار کاربرد دارد. بنابراین افراد با پوست های شل از این روش خود داری کنند.

لینک منبع: اینجا کلیک کنید

گردآورنده: میترا کرمانیان

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی ماساژ ریلکسی

ماساژ های عجیب دنیا!

چینی 300x199 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

ماساژ های عجیب دنیا!

در گذشته یکی از روش های درمانی نوازش بوده که امروزه در دنیا به ماساژ معروف است. ماساژ اولین بار در شرق آفریقا و آسیا ( چین، ایران، مصر) به کار گرفته شده است.

ماساژ در مانی، عبارت است از حرکات دست بر روی بافت های نرم بدن. امروزه میلیون ها نفر در دنیا از این روش برای مراقبت بهداشتی استفاده می کنند.این روش درمانی به رهایی از استرس و فشار عصبی و درمان درد های ناشی از صدمات و تسریع در بهبود دردهای حاد نقش به سزایی دارد.

در این مقاله با چند نمونه از ماساژ های عجیب در دنیا آشنا می شوید:

_ ماساژ حوله آتشین (چین) :

در این روش نه چندان رایج در چین، ماساژ دهنده حوله را روی قسمتی از بدن که ماساژ باید انجام شود قرار می دهد سپس بر روی حوله الکل ریخته و حوله چند ثانیه شعله ور می شود. طرفداران این روش معتقدند ماساژ همراه آتش به بهبود گردش خون کمک می کند.

_ ماساژ شکلاتی (آلمان) :

این روش ماساژ در آلمان طرفداران زیادی دارد، در این روش شکلات تیره با روغن خاصی مخلوط می شود و ماساز دهنده با این مخلوط بدن فرد را ماساژ می دهد.

_ ماساژ مار پیتون (اندونزی) :

در جاکارتا پایتخت اندونزی ماساژی از طریق مار پیتون بر روی مشتریان انجام می شود. اندونزی ها معتقدند ماساژی که توسط این مارها انجام می شود تاثیر زیادی در کاهش ترس و بهبود سوخت و ساز بدن دارد.

_ ماساز فیلی (تایلند) :

مردم کشور تایلند و عده ای از توریست ها در این کشور مایلند ماساژ با فشار و وزن بالا بر روی ماهیچه های آن ها انجام شود. به همین علت این ماساژ توسط فیل بر روی این افراد انجام می شود.

_ ماساژ حلزونی (ژاپن) :

300x168 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

ژاپنی ها معتقدند ماساژ با حلزون باعث طراوت و شادابی پوست و به تعویق انداختن چین و چروک در پوست می شود.

_ ماساژ حمام (ترکیه) :

300x167 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

در ترکیه ماساژ در حمام و در گرما و بخار زیاد انجام می شود،چون معتقدند ماساژ در گرما و حرارت باعث لطافت و نرمی پوست می شود و پوست های مرده و زائد بدن را جدا می کند.

_ ماساژ ماهی (آلمان) :

در آلمان ماساژی بوسیله ماهی های آکواریوم که در دمای 28 درجه نگهداری می شوند انجام می شود.در این روش پوست های زائد پا از بین می رود.هم چنین ماهی ها با بوسه زدن به پوست پا زخم های سطحی را ماساژ داده و بهبود می بخشند.

_ ماساژ دفتر کار (آلمان) :

در آلمان شرکت های بسیاری ماساژور استخدام می کنند که خستگی حاصل از کار روزانه کارمندانشان رفع شود.

مقالات بعدی ما را در این زمینه دنبال کنید.