مرور رده

منافذ باز پوست

منافذ پوست صورت به زبان ساده دود کش پوست هستند ،بطوریکه چربی هایی که زیر پوست توسط غدد یا سباسه ترشح میشود از طریق این منافذ ریز به سطح پوست می رسد وعلاوه بر تبادل حرارتی باعث مرطوب شدن سطح پوست هم میشود در ضمن این چربی تمام پوسته های صورت و آلودگی های محیطی مثل دود وگرد وخاک وغبار وغیر را در خود حل میکند .از طریق این مافذ سبوم به سطح خارجی پوست میرسد.در پایین ترین نقطه از منافذ سبوم تولید میشود که کار سبوم حفظ رطوبت و هیدراتاسیون سطح پوست است.

error: