مرور رده

جای جوش و اسکار

اسکار آکنه تورفتگی های ناشی از جوش های عمیقی است که در بعضی موارد این چال ها سطحی و در بعضی موارد عمقی میباشد.هرچه اسکار سطحی تر باشد پر کردن و صاف کردن آن آسان تر و سریع تر و هرچه اسکارها عمیق تر باشند صاف کردن آنها دشوار تر و نیاز به زمان بیشتری دارد.

error: