ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

0

ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

درمانی - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماساژدرمانی چیست؟

ماســاژ درمانــی عبارتســت از دســت ورزی بــر روی بافــت هــای نــرم بــدن.
ایــن درمــان بــه رهایــی از اســترس و فشــار عضلانــی و درد ناشــی از صدمــات کمــک کــرده و موجــب سرعــت بخشــی بــه بهبــود
ناراحتــی هــای حــاد و مزمــن مــی شــود.
امــروزه میلیــون هــا نفــر در سراسر جهــان از ایــن روش بــه عنــوان یــک روش مراقبــت بهداشــتی اســتفاده مــی کننــد.

جشنواره تخفیف زیبایی و لیزر،دستگاه الکس مدیواستار (اسکلپیون)

22612171_021  22612108_021

09027610748

insta - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی! پیج مرکز تخصصی زیبایی قلهک

insta - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی! پیج تخصصی لیزر موهای زائد

insta - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی! نمونه کارهای زیبایی

برای ورود به پیج اینستاگرام روی لینک مربوطه کلیک کنید

ماساژ درمانی چگونه اثر می کند؟

معمــولا انــواع ماســاژ بــا یــک مکانیســم مشــابه بــر روی بــدن اثــر مــی گذارنــد.
زمانــی کــه ماهیچــه، بیــش از حــد فعالیــت دارد تجمــع مــواد زایــد از جملــه اســید لاکتیــک مــی توانــد باعــث درد، گرفتگــی و
حتــی اسپاســم عضــلات شــود.
ماســاژ بــه طــور عــام و ماســاژ ســوئدی بــه طــور خــاص، گــردش خــون و جریــان لنفــاوی را بهبــود بخشــیده،
مــواد غذایــی و اکســیژن تــازه را بــه بافــت هــای مزبــور مــی رســاند و بــه خــروج مــواد ســمی و بهبــودی کمــک مــی کنــد.

همچنیــن عضــلات در حــال کشــش مــی تواننــد بــه رگ هــای خونــی و اعصــاب فشــار آورده و بــا محــدود کــردن جریــان خــون باعــث ایجــاد درد شــوند. بــا ماســاژ منطقــه مــورد اثــر، بــه تدریــج فشــار عضلــه بــر اعصــاب درگیــر کاهــش یافتــه و درد کاهــش مــی یابــد.
همچیــن مکانیســم در بهبــود عضــلات آســیب دیــده بــا ماســاژ باعــث ســودمندی آن اســت.
عــلاوه بــر ایــن، ماســاژ باعــث افزایــش اندروفیــن هــا (نابــود کننــده هــای درد) و افزایــش ترشــح هورمــون سروتونیــن
(تعدیــل کننــده خلــق و خــوی) مــی شــود.
همچنیــن ثابــت شــده کــه هورمــون استــرس (کورتیــزول) را آزاد مــی نمایــد.
بــه همیــن دلیــل ماســاژ اغلــب بــه عنــوان یــک درمــان تکمیلــی بــرای افــرادی کــه سیســتم ایمنــی آن هــا بــر اثــر اســترس تضعیــف شــده توصیــه مــی شــود.

ماساژ صورت:

درمانی 1 - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ صــورت بــه روش هــای مختلفــی اجــرا مــی شــود کــه معــروف تریــن و پرکاربردتریــن نــوع آن، ســبک ماســاژ سر هنــدی اســت کــه تاریخچــه بســیار کهنــی دارد.

ماســاژ سر:

سر - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

معمــولا ماســاژ کامــل نواحــی صــورت، سر، گــردن و سرشــانه هــا مــی باشــد. در ایــن ماســاژ چــون ســطح کمــری را ماســاژ مــی دهیــم زمــان اجــرای تکنیــک هــای آن نیــز بســیار کوتــاه اســت.
تکنیــک هــای ماســاژ صــورت نقــش بــه ســزایی در رونــد جوانســازی و رفــع چیــن و چــروک پوســت ایفــا مــی کنند.

ماساژ آروماتراپی:

.jpg - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ آروماتراپــی کــه بــه ماســاژ ریلکســی هــم معــروف اســت از ســبک هــای متــداول ماســاژ تایلنــدی مــی باشــد.
ماســاژی کــه در آن از روغــن هــای گیاهــی خــوش عطــر و اعجــاب انگیــز در رونــد آرامــش عضــلات اســتفاده مــی شــود.
در طبیعــت خــاص مناطــق اســتوایی انــواع گیاهــان، گل هــا و صمــغ هــای چــوب وجــود دارنــد کــه حــاوی روغــن هــای خوشــبو و فــرار هســتند.
ایــن روغــن هــا دارای خــواص ضــد میکروبــی، تســکین دهنــده، انــرژی زا، آرامــش بخــش و … بــوده و در نتیجــه گزینــه مناســبی بــرای اســتفاده در فرآینــد ماســاژ هســتند.

ماساژ تایلندی:

نوعی ماساژ و کشش که ریشه‌های پیدایش آن به خارج از تایلند بازمی‌گردد.
در ماساژ تایلندی، از هیچ روغنی استفاده نمی‌شود و روند ماساژ به طور عجیبی از یک ناحیه‌ی بدن به ناحیه‌ای دیگر تغییر
پیدا می‌کند و در نتیجه هیچ چاچوب بین‌المللی برای آن وجود ندارد.
به هر حال، ایده‌ی کلی موضوع فراتر از تمامی تفاسیر قرار دارد؛ افرادی که ماساژ دریافت می‌کنند،
با پوشیدن لباسی شل روی یک حصیر دراز می‌کشند و ماساژور آن‌ها را در وضعیت‌هایی شبیه یوگا قرار می‌دهد
و در این موقعیت‌ها فشارهایی را به صورت ریتمیک و مننظم روی بدن شخص اعمال می‌کند.

ماساژ های عجیب دنیا: اینجا کلیک کنید

 

منبع

محقق: میلاد اسد بیگی

شماره های تماس سریع بهترین تخفیف های زیبایی

مرکز زیبایی قلهک:

  ☎ 02122612108 ☎ 22612171_021

  ☎09027610748

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: