مرور رده

پدیکور

در این کار گوشت اضافه دور ناخن های پا گرفته شده و هم چنین پوسته های اضافه کف پا که باعث آزار بسیاری از از افراد میشود گرفته خواهد شد.این کار از ترک زدن پاشنه پا نیز جلوگیری میکند.

error: