مرور رده

مانیکور

سوهان کردن ناخن،زدودن و گرفتن گوشت های اضافه ی دور ناخن های دست به طوریکه به بافت های اطراف ناخن آسیبی وارد نشود مانیکور اطلاق میشود.

error: