دسته‌ها
ماساژ درمانی ماساژ ریلکسی

ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

درمانی - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماساژدرمانی چیست؟

ماســاژ درمانــی عبارتســت از دســت ورزی بــر روی بافــت هــای نــرم بــدن.
ایــن درمــان بــه رهایــی از اســترس و فشــار عضلانــی و درد ناشــی از صدمــات کمــک کــرده و موجــب سرعــت بخشــی بــه بهبــود
ناراحتــی هــای حــاد و مزمــن مــی شــود.
امــروزه میلیــون هــا نفــر در سراسر جهــان از ایــن روش بــه عنــوان یــک روش مراقبــت بهداشــتی اســتفاده مــی کننــد.

ماساژ درمانی چگونه اثر می کند؟

معمــولا انــواع ماســاژ بــا یــک مکانیســم مشــابه بــر روی بــدن اثــر مــی گذارنــد.
زمانــی کــه ماهیچــه، بیــش از حــد فعالیــت دارد تجمــع مــواد زایــد از جملــه اســید لاکتیــک مــی توانــد باعــث درد، گرفتگــی و
حتــی اسپاســم عضــلات شــود.
ماســاژ بــه طــور عــام و ماســاژ ســوئدی بــه طــور خــاص، گــردش خــون و جریــان لنفــاوی را بهبــود بخشــیده،
مــواد غذایــی و اکســیژن تــازه را بــه بافــت هــای مزبــور مــی رســاند و بــه خــروج مــواد ســمی و بهبــودی کمــک مــی کنــد.

همچنیــن عضــلات در حــال کشــش مــی تواننــد بــه رگ هــای خونــی و اعصــاب فشــار آورده و بــا محــدود کــردن جریــان خــون باعــث ایجــاد درد شــوند. بــا ماســاژ منطقــه مــورد اثــر، بــه تدریــج فشــار عضلــه بــر اعصــاب درگیــر کاهــش یافتــه و درد کاهــش مــی یابــد.
همچیــن مکانیســم در بهبــود عضــلات آســیب دیــده بــا ماســاژ باعــث ســودمندی آن اســت.
عــلاوه بــر ایــن، ماســاژ باعــث افزایــش اندروفیــن هــا (نابــود کننــده هــای درد) و افزایــش ترشــح هورمــون سروتونیــن
(تعدیــل کننــده خلــق و خــوی) مــی شــود.
همچنیــن ثابــت شــده کــه هورمــون استــرس (کورتیــزول) را آزاد مــی نمایــد.
بــه همیــن دلیــل ماســاژ اغلــب بــه عنــوان یــک درمــان تکمیلــی بــرای افــرادی کــه سیســتم ایمنــی آن هــا بــر اثــر اســترس تضعیــف شــده توصیــه مــی شــود.

ماساژ صورت:

درمانی 1 - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ صــورت بــه روش هــای مختلفــی اجــرا مــی شــود کــه معــروف تریــن و پرکاربردتریــن نــوع آن، ســبک ماســاژ سر هنــدی اســت کــه تاریخچــه بســیار کهنــی دارد.

ماســاژ سر:

سر - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

معمــولا ماســاژ کامــل نواحــی صــورت، سر، گــردن و سرشــانه هــا مــی باشــد. در ایــن ماســاژ چــون ســطح کمــری را ماســاژ مــی دهیــم زمــان اجــرای تکنیــک هــای آن نیــز بســیار کوتــاه اســت.
تکنیــک هــای ماســاژ صــورت نقــش بــه ســزایی در رونــد جوانســازی و رفــع چیــن و چــروک پوســت ایفــا مــی کنند.

ماساژ آروماتراپی:

.jpg - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ آروماتراپــی کــه بــه ماســاژ ریلکســی هــم معــروف اســت از ســبک هــای متــداول ماســاژ تایلنــدی مــی باشــد.
ماســاژی کــه در آن از روغــن هــای گیاهــی خــوش عطــر و اعجــاب انگیــز در رونــد آرامــش عضــلات اســتفاده مــی شــود.
در طبیعــت خــاص مناطــق اســتوایی انــواع گیاهــان، گل هــا و صمــغ هــای چــوب وجــود دارنــد کــه حــاوی روغــن هــای خوشــبو و فــرار هســتند.
ایــن روغــن هــا دارای خــواص ضــد میکروبــی، تســکین دهنــده، انــرژی زا، آرامــش بخــش و … بــوده و در نتیجــه گزینــه مناســبی بــرای اســتفاده در فرآینــد ماســاژ هســتند.

ماساژ تایلندی:

نوعی ماساژ و کشش که ریشه‌های پیدایش آن به خارج از تایلند بازمی‌گردد.
در ماساژ تایلندی، از هیچ روغنی استفاده نمی‌شود و روند ماساژ به طور عجیبی از یک ناحیه‌ی بدن به ناحیه‌ای دیگر تغییر
پیدا می‌کند و در نتیجه هیچ چاچوب بین‌المللی برای آن وجود ندارد.
به هر حال، ایده‌ی کلی موضوع فراتر از تمامی تفاسیر قرار دارد؛ افرادی که ماساژ دریافت می‌کنند،
با پوشیدن لباسی شل روی یک حصیر دراز می‌کشند و ماساژور آن‌ها را در وضعیت‌هایی شبیه یوگا قرار می‌دهد
و در این موقعیت‌ها فشارهایی را به صورت ریتمیک و مننظم روی بدن شخص اعمال می‌کند.

ماساژ های عجیب دنیا: اینجا کلیک کنید

 

منبع

محقق: میلاد اسد بیگی

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی ماساژ ریلکسی

ماساژ های عجیب دنیا!

چینی 300x199 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

ماساژ های عجیب دنیا!

در گذشته یکی از روش های درمانی نوازش بوده که امروزه در دنیا به ماساژ معروف است. ماساژ اولین بار در شرق آفریقا و آسیا ( چین، ایران، مصر) به کار گرفته شده است.

ماساژ در مانی، عبارت است از حرکات دست بر روی بافت های نرم بدن. امروزه میلیون ها نفر در دنیا از این روش برای مراقبت بهداشتی استفاده می کنند.این روش درمانی به رهایی از استرس و فشار عصبی و درمان درد های ناشی از صدمات و تسریع در بهبود دردهای حاد نقش به سزایی دارد.

در این مقاله با چند نمونه از ماساژ های عجیب در دنیا آشنا می شوید:

_ ماساژ حوله آتشین (چین) :

در این روش نه چندان رایج در چین، ماساژ دهنده حوله را روی قسمتی از بدن که ماساژ باید انجام شود قرار می دهد سپس بر روی حوله الکل ریخته و حوله چند ثانیه شعله ور می شود. طرفداران این روش معتقدند ماساژ همراه آتش به بهبود گردش خون کمک می کند.

_ ماساژ شکلاتی (آلمان) :

این روش ماساژ در آلمان طرفداران زیادی دارد، در این روش شکلات تیره با روغن خاصی مخلوط می شود و ماساز دهنده با این مخلوط بدن فرد را ماساژ می دهد.

_ ماساژ مار پیتون (اندونزی) :

در جاکارتا پایتخت اندونزی ماساژی از طریق مار پیتون بر روی مشتریان انجام می شود. اندونزی ها معتقدند ماساژی که توسط این مارها انجام می شود تاثیر زیادی در کاهش ترس و بهبود سوخت و ساز بدن دارد.

_ ماساز فیلی (تایلند) :

مردم کشور تایلند و عده ای از توریست ها در این کشور مایلند ماساژ با فشار و وزن بالا بر روی ماهیچه های آن ها انجام شود. به همین علت این ماساژ توسط فیل بر روی این افراد انجام می شود.

_ ماساژ حلزونی (ژاپن) :

300x168 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

ژاپنی ها معتقدند ماساژ با حلزون باعث طراوت و شادابی پوست و به تعویق انداختن چین و چروک در پوست می شود.

_ ماساژ حمام (ترکیه) :

300x167 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

در ترکیه ماساژ در حمام و در گرما و بخار زیاد انجام می شود،چون معتقدند ماساژ در گرما و حرارت باعث لطافت و نرمی پوست می شود و پوست های مرده و زائد بدن را جدا می کند.

_ ماساژ ماهی (آلمان) :

در آلمان ماساژی بوسیله ماهی های آکواریوم که در دمای 28 درجه نگهداری می شوند انجام می شود.در این روش پوست های زائد پا از بین می رود.هم چنین ماهی ها با بوسه زدن به پوست پا زخم های سطحی را ماساژ داده و بهبود می بخشند.

_ ماساژ دفتر کار (آلمان) :

در آلمان شرکت های بسیاری ماساژور استخدام می کنند که خستگی حاصل از کار روزانه کارمندانشان رفع شود.

مقالات بعدی ما را در این زمینه دنبال کنید.

 

دسته‌ها
ماساژ ریلکسی

فوايد ماساژ ريلكسيشن

2 300x186 - فوايد ماساژ ريلكسيشن

فوايد ماساژ ريلكسيشن

به دليل افزايش جريان خون و دفع مواد زائد از جمله اسيد لاكتيك حالت نرمی به تمام اعضای بدن شما دست مي دهد .

این ماساژ باعث تحريك شاخه هاي عصبي و در نتيجه آرام سازي سيستم عصبي می شود ، بدين طريق باطری بدن شما مجددا شارژ شده و نگرانی هایتان را برای مدتي بدست فراموشی مي سپارید .

افزايش گردش خون ، موجب گرم شدن  و باز و گسترده شدن بافت هاي عضلاني  مي گردد و اين عوامل انعطاف بدني را افزايش داده و نتيجه ثانويه ماساژ ، فردي فعال ، شاداب و  با اعتماد به نفس را مي سازد .

ماساژ موجب تغذيه سلولي گشته و نيز موجب افزايش رها سازي اندروفين از سيستم عصبي مركزي شده و اين عامل موجب تعديل انتقال پيام درد شده و دردها تسكين مي يابند و با عدم وجود درد هشیاری شما بالا رفته  و قدرت تفکر شما را به طرز شگفت انگیزی ارتقا‍ء می دهد .

این نوع ماساژ كه به ” یوگا برای افراد تنبل ” تشبیه شده که در آن تمام عضلات بدن کشیده می شوند و مفاصل نیز باز و بسته می شوند .

با آرام سازي عضلاني و حركت آزاد مفاصل و كاهش درد بدن شما از آن حالت خشکی در آمده و به انعطاف معقولي مي رسند و ” سطح انرژی ” بدن در حال نرمال قرار می گیرد و قابلیت ارتجاعی بدن افزایش پیدا کرده و سلامت تمام نقاط آن  تضمین می شود .

اگر شما در محیطی زندگی می کنید که دائما تحت  فشار قرار دارید ماساژ ريلكسي بهترین راه برای تمدد اعصاب و بدست آوردن آرامش است . یک تغییر جزئی در دست ها و پاهای شما می تواند سیستم کل بدن شما را دگرگون سازد .

موارد درماني :

خستگي عمومي – كوفتگي –  حساسيت و تحريك پذيري – بي حسي –  بي قراري – كسالت صبحگاهي –  پريشان خيالي –  ترس –  اختلالات خواب –  عدم اعتماد به نفس –  تصلب عمومي بافت ها –  سختي عضلات –  احساس ضعف در هنگام راه رفتن ، دويدن ، ايستادن ، نشستن –  مور مور شدن و خواب رفتگي اندام ها  –  ورم دست و پا  –