دسته‌ها
ماساژ درمانی ماساژ ریلکسی

ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!

درمانی - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماساژدرمانی چیست؟

ماســاژ درمانــی عبارتســت از دســت ورزی بــر روی بافــت هــای نــرم بــدن.
ایــن درمــان بــه رهایــی از اســترس و فشــار عضلانــی و درد ناشــی از صدمــات کمــک کــرده و موجــب سرعــت بخشــی بــه بهبــود
ناراحتــی هــای حــاد و مزمــن مــی شــود.
امــروزه میلیــون هــا نفــر در سراسر جهــان از ایــن روش بــه عنــوان یــک روش مراقبــت بهداشــتی اســتفاده مــی کننــد.

ماساژ درمانی چگونه اثر می کند؟

معمــولا انــواع ماســاژ بــا یــک مکانیســم مشــابه بــر روی بــدن اثــر مــی گذارنــد.
زمانــی کــه ماهیچــه، بیــش از حــد فعالیــت دارد تجمــع مــواد زایــد از جملــه اســید لاکتیــک مــی توانــد باعــث درد، گرفتگــی و
حتــی اسپاســم عضــلات شــود.
ماســاژ بــه طــور عــام و ماســاژ ســوئدی بــه طــور خــاص، گــردش خــون و جریــان لنفــاوی را بهبــود بخشــیده،
مــواد غذایــی و اکســیژن تــازه را بــه بافــت هــای مزبــور مــی رســاند و بــه خــروج مــواد ســمی و بهبــودی کمــک مــی کنــد.

همچنیــن عضــلات در حــال کشــش مــی تواننــد بــه رگ هــای خونــی و اعصــاب فشــار آورده و بــا محــدود کــردن جریــان خــون باعــث ایجــاد درد شــوند. بــا ماســاژ منطقــه مــورد اثــر، بــه تدریــج فشــار عضلــه بــر اعصــاب درگیــر کاهــش یافتــه و درد کاهــش مــی یابــد.
همچیــن مکانیســم در بهبــود عضــلات آســیب دیــده بــا ماســاژ باعــث ســودمندی آن اســت.
عــلاوه بــر ایــن، ماســاژ باعــث افزایــش اندروفیــن هــا (نابــود کننــده هــای درد) و افزایــش ترشــح هورمــون سروتونیــن
(تعدیــل کننــده خلــق و خــوی) مــی شــود.
همچنیــن ثابــت شــده کــه هورمــون استــرس (کورتیــزول) را آزاد مــی نمایــد.
بــه همیــن دلیــل ماســاژ اغلــب بــه عنــوان یــک درمــان تکمیلــی بــرای افــرادی کــه سیســتم ایمنــی آن هــا بــر اثــر اســترس تضعیــف شــده توصیــه مــی شــود.

ماساژ صورت:

درمانی 1 - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ صــورت بــه روش هــای مختلفــی اجــرا مــی شــود کــه معــروف تریــن و پرکاربردتریــن نــوع آن، ســبک ماســاژ سر هنــدی اســت کــه تاریخچــه بســیار کهنــی دارد.

ماســاژ سر:

سر - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

معمــولا ماســاژ کامــل نواحــی صــورت، سر، گــردن و سرشــانه هــا مــی باشــد. در ایــن ماســاژ چــون ســطح کمــری را ماســاژ مــی دهیــم زمــان اجــرای تکنیــک هــای آن نیــز بســیار کوتــاه اســت.
تکنیــک هــای ماســاژ صــورت نقــش بــه ســزایی در رونــد جوانســازی و رفــع چیــن و چــروک پوســت ایفــا مــی کنند.

ماساژ آروماتراپی:

.jpg - ماساژ درمانی، رهایی از استرس و فشار عضلانی!
ماساژ درمانی

ماســاژ آروماتراپــی کــه بــه ماســاژ ریلکســی هــم معــروف اســت از ســبک هــای متــداول ماســاژ تایلنــدی مــی باشــد.
ماســاژی کــه در آن از روغــن هــای گیاهــی خــوش عطــر و اعجــاب انگیــز در رونــد آرامــش عضــلات اســتفاده مــی شــود.
در طبیعــت خــاص مناطــق اســتوایی انــواع گیاهــان، گل هــا و صمــغ هــای چــوب وجــود دارنــد کــه حــاوی روغــن هــای خوشــبو و فــرار هســتند.
ایــن روغــن هــا دارای خــواص ضــد میکروبــی، تســکین دهنــده، انــرژی زا، آرامــش بخــش و … بــوده و در نتیجــه گزینــه مناســبی بــرای اســتفاده در فرآینــد ماســاژ هســتند.

ماساژ تایلندی:

نوعی ماساژ و کشش که ریشه‌های پیدایش آن به خارج از تایلند بازمی‌گردد.
در ماساژ تایلندی، از هیچ روغنی استفاده نمی‌شود و روند ماساژ به طور عجیبی از یک ناحیه‌ی بدن به ناحیه‌ای دیگر تغییر
پیدا می‌کند و در نتیجه هیچ چاچوب بین‌المللی برای آن وجود ندارد.
به هر حال، ایده‌ی کلی موضوع فراتر از تمامی تفاسیر قرار دارد؛ افرادی که ماساژ دریافت می‌کنند،
با پوشیدن لباسی شل روی یک حصیر دراز می‌کشند و ماساژور آن‌ها را در وضعیت‌هایی شبیه یوگا قرار می‌دهد
و در این موقعیت‌ها فشارهایی را به صورت ریتمیک و مننظم روی بدن شخص اعمال می‌کند.

ماساژ های عجیب دنیا: اینجا کلیک کنید

 

منبع

محقق: میلاد اسد بیگی

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

images 16 - ماساژ درمانی
ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

ماساز درمانی به عنوان یکی از پر طرفدار ترین روش ها برای رفع خستگی ، لاغری ، چاقی  و شادابی پوست است.این روش همچنین برای بیمارانی که به آرتروز گردن ، آرتروز لگن ، درد عصب سیاتیک ، درد گردن ، دست ، پا و کمر مبتلا هستند مورد استفاده قرار می گیرد .

این روش درمانی با بهبود بخشیدن جریان خون ، میزان ترشح هورمون های ازبین برنده درد ، کاهش استرس و بهبود خلق و خوی را افزایش می دهد.پس از ماساژ ، بدن عملکرد بهتری نشان داده زیرا میزان اکسیزن خون ،انعطاف پذیری و حرکات مفاصل افزایش می یابد .

روش انجام ماساژ

در این روش معمولا بیمار روی تخت دراز کشیده و لباس راحت می پوشد.برای کاهش اصطکاک بین دست پزشک و بدن بیمار از لوسیون یا روغن استفاده می شود .فرد متخصص در این روش عضلات و سایر بافت های نرم را با فشار ،مالش داده و یا با دست وضعیت قرار گیری آنها را تغییر می دهد .

در ماساژ درمانی بیشتر از دست و انگشتان استفاده شده اما ممکن است فیزیوتراپ از آرنج و بازو نیز کمک بگیرد .مدت زمان ماساز می تواند کوتاه یا چند ساعت باشد همچنین در برخی موارد بیمار روی صندلی نشسته و ماساژ درمانی می شود.

در چه مواردی از ماساژ درمانی اجتناب کنیم ؟!

 

 • در صورت مبتلا بودن به تب بالا
 • در صورت داشتن عفونت
 • در صورت داشتن بیماری پوستی
 • در صورت مبتلا بودن به یرقان
 • در صورت داشتن بیماری مزمن مانند سرطان یا بیماری قلبی
 • در صورت داشتن پوکی استخوان
 • در صورت بارداری (برای پیشگیری از زایمان زود رس)

عوارض و خطرات

در صورت انجام ماساژ نزد فیزیوتراپ و پزشک متخصص به طور صحیح عوارض و خطری شما را تهدید نمی کند .

عوارض احتمالی پس از ماساژ کبودی ، ورم یا آلرژی به لوسیون است.

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

تاثیر رفلکسولوژی در بدن چگونه است؟

اثرات رفلکسولوژی

1958441 orig 1 300x219 - تاثیر رفلکسولوژی در بدن چگونه است؟
نقاط بازتاب

بنا به ادعای بازتاب شناسان، رفلکسولوژی به کاهش استرس کمک میکند و همین امر به نوبه خود منجربه التیام و بازسازی بدن میگردد.
نظریه ای وجود دارد که مبتنی بر تاثیر رفلکسولوژی بر دستگاه عصبی مرکزی است. این نظریه در سال های 1890 توسط “سر هنری هد” و “سر چارلز شرینگتون” مطرح شد. آنها درصدد اثبات این موضوع بودند که بین پوست و اندام های داخلی ارتباط وجود دارد و کل دستگاه عصبی با یک تحریک، قابل تعدیل میباشد.
براساس این نظریه، اعمال فشار بازتاب شناسان بر دست، پا یا گوش منجربه ارسال پیام آرامبخشی از سوی اعصاب محیطی این اندام ها به دستگاه عصبی میشود که به نوبه خود بدن را وادار به تنظیم و تعدیل سطح تنش میسازد. این امر منجربه آرامش کلی اندام ها و دستگاه های داخلی آنها در حالت مطلوب شده و منبع خون را افزایش میدهد. این موضوع بطور مثبتی بر دستگاه گردش خون، دستگاه تنفسی، غدد درون ریز، دستگاه ایمنی بدن و سیستم های نوروپپتید در بدن تاثیرگذار است.
نظریه دیگری نیز وجود دارد که چگونگی تسکین درد رفلکسولوژی را شرح میدهد. بر اساس این نظریه، درد یک تجربه ذهنی است که توسط مغز شما ایجاد میشود. مغز در واکنش به تجربه حسی درد این کار را انجام میدهد؛ اما میتواند بطور مستقل بر ورودی های حسی کار کرده و در واکنش به عوامل هیجانی و شناختی، سبب ایجاد درد شود. بنابراین، مواردی مانند خلق و خو یا عوامل خارجی مانند استرس که بر مغز اثرگذارند، میتوانند در تجربه درد نیز تاثیرگذار باشند. بر اساس این نظریه، رفلکسولوژی با کاهش استرس و بهبود خلق و خو قادر به تسکین درد خواهد بود.
اما نظریه دیگری بر آن است که یک “انرژی حیاتی” در بدن انسان ها وجود دارد. چنانچه به استرس اهمیت داده نشود، منجربه تراکم این انرژی شده و همین موضوع سبب ناکارآمدی بدن و در نهایت، بروز بیماری میگردد. بر این اساس، رفلکسولوژی به جریان داشتن این انرژی کمک میکند.

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده ماساژ ماساژ درمانی

رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟

موارد منع رفلکسولوژی

اگرچه رفلکسولوژی، یک روش درمانی بسیار امن و بیخطر محسوب میگردد، اما باید از موارد منع یا مواقعی که انجام آن معقولانه نیست آگاه باشید.
مواردیکه در آن انجام رفلکسولوژی منع شده، عبارتند از:

 

LeftFootGoutAttack 300x265 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– رفلکسولوژی در بیماران مبتلا به شکستگی، جراحت یا نقرس پا صورت نمیگیرد. بیماران مبتلا به آرتروز موثر در پا یا مچ پا، یا کسانیکه به بیماری عروق پا مبتلا هستند، باید پیش انجام رفلکسولوژی با پزشک خود مشورت کنند. بهترین جایگزین برای پا، رفلکسولوژی دست یا گوش خواهد بود.

 

varicose veins in legs 300x204 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– افرادیکه اخیرا با ترومبوز یا آمبولی (انسداد شریان ریوی یا شاخه ای از آن توسط یک لخته خون) دست و پنجه نرم کرده اند، باید از انجام رفلکسولوژی پرهیز کنند. از آنجاییکه رفلکسولوژی منجربه افزایش جریان خون میگردد، بطور بالقوه ای میتواند سبب حرکت لخته خون به سمت قلب یا مغز شود.

 

pregnant belly 195x300 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– جلسات رفلکسولوژی در زنانی که در اوایل بارداری (6 هفته اول) بسر میبرند باید به آرامی بر روی نقاط رحم و تخمدان ها انجام شود، یا بطور کلی از انجام آن اجتناب شود. بطور کل، در دوران بارداری باید جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا در مواردی گزارش شده است که تحریک این نقاط، منجربه انقباضات میگردد.

 

infant massage foot 300x300 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– کودکان و خردسالان نیز میتوانند از بسیاری تکنیک ها بهره مند شوند، اما به ندرت میتوانند کل یک جلسه را تحمل کنند. بنابراین جلسات برای کودکان باید بصورت مختصر باشد.

 

f15cfc42fbdace2014a9c59468a84e4a 300x200 - رفلکسولوژی را در چه مواقعی نباید انجام داد؟
موارد منع رفلکسولوژی

– چنانچه سایر درمان های لمسی، مانند ماساژ را نیز دریافت میکنید، حداقل 48 ساعت بین جلسات خود فاصله ایجاد کنید تا از خستگی بیش از حد اندام هایتان جلوگیری بعمل آید.

بطور کلی، پزشکان از انجام رفلکسولوژی بر روی زخم های باز اجتناب کرده و معمولا یا از دستکش های پلاستیکی استفاده میکنند، یا نواحی مبتلا را درمان نمیکنند.

 

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

کدام نقاط بدن مربوط به رفلکسولوژی هستند؟

در رفلکسولوژی (بازتاب شناسی یا انعکاس درمانی)، نقاط و نواحی خاصی در دست، پا و گوش با اندام ها، استخوان ها و دستگاه های خاص بدن مطابقت دارند. پزشکان میتوانند با فشردن نقاط دست و پا (به سمت بالا، پایین و طرفین) یا گوش (به سمت داخل، تا جاییکه انگشت برسد و به سمت بیرون)، اندام ها و دستگاه های بدن را تحت تاثیر قرار دهند.

در سرتاسر جهان، نقشه نقاط رفلکس بین پزشکان منتقل شده است. به طبع، بر سر همه نقاط رفلکس، یک توافق واحد بین بازتاب شناسان وجود ندارد؛ با این حال، توافق کلی بر بیشتر نقاط وجود دارد. برخی از اسناد علمی وجود ارتباط میان پوست و اندام های داخلی را نشان داده اند.

بازتاب شناسان برای نشان دادن چگونگی تطابق دستگاه های بدن با این نقاط از نقشه های رفلکسولوژی استفاده میکنند. بهترین نمونه نقشه رفلکسولوژی مربوط به پا میشود. هر پا نشان دهنده یک نیمه عمودی بدن میباشد:

 •           پای چپ مربوط به سمت چپ بدن و تمامی اندام ها، دریچه ها و غیره میباشد.
 •           پای راست مربوط به سمت راست بدن و تمامی اندام های موجود در آن است. بعنوان مثال، کبد در سمت راست بدن قرار دارد. در نتیجه، نقطه رفلکس آن مربوط به پای راست میشود.
foot body anatomy 300x258 - کدام نقاط بدن مربوط به رفلکسولوژی هستند؟
رفلکسولوژی

تصویر بالا، رفلکسولوژی پا را نشان میدهد.

بطور کلی، رفلکسولوژی ممکن است طی یک جلسه یکپارچه انجام شود، یا ممکن است هر جلسه به تمرکز بر روی نقاط خاصی از دست، پا یا گوش اختصاص داده شود. چنانچه زمان محدود باشد و فرد به استراحت نیاز داشته باشد، بازتاب شناس ممکن است فقط کار بر روی گوش ها را انتخاب نماید.

 

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

 

 

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی

رفلکسولوژی چیست؟

رفلکسولوژی یا بازتاب شناسی

Reflexology Foot Chart 102 261x300 - رفلکسولوژی چیست؟
رفلکسولوژی

رفلکسولوژی یا بازتاب شناسی (Reflexology) به وارد آوردن فشار مناسب بر نقاط و نواحی خاصی از دست، پا یا گوش اطلاق میگردد.
به عقیده بازتاب شناسان، این نواحی و نقاط رفلکس با ارگان ها و دستگاه های مختلف بدن مطابقت دارند و فشردن آنها تاثیر چشمگیری بر بهبود اندام ها و سلامت عمومی فرد دارد. بعنوان مثال، در رفلکسولوژی، فشار بر یک فقطه خاصی از قوس کف پا بر مثانه اثرگذار است. هنگامیکه یک پزشک بازتاب شناس از شصت یا انگشت خود برای فشار وارد آوردن به این نقطه استفاده میکند، در عملکرد مثانه موثر خواهد بود.

hand reflexology chart blackmore 233x300 - رفلکسولوژی چیست؟
رفلکسولوژی

اگرچه رفلکسولوژی به تشخیص یا درمان بیماری ها کمک نمیکند، اما میلیون ها نفر در سرتاسر جهان، از این روش بعنوان درمان مکمل استفاده میکنند. رفلکسولوژی، مکمل درمان بیماری هایی چون آسم، اضطراب، سرطان، مشکلات قلبی عروقی، دیابت، انواع سردرد، مشکلات کلیوی، سندرم پیش از قاعدگی و سینوزیت میباشد.
رفلکسولوژی بطور فزاینده ای در بین مردم اروپا و آسیا در حال رشد است و بعنوان یک درمان مکمل و نوعی اقدام پیشگیرانه تلقی میشود. بر اساس مطالعات متعدد، بکارگیری این روش منجربه صرفه جویی قابل توجهی در وضعیت اقتصادی افراد شده است.

 

منبع: http://www.takingcharge.csh.umn.edu/

دسته‌ها
ماساژ ماساژ درمانی ماساژ ریلکسی

ماساژ های عجیب دنیا!

چینی 300x199 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

ماساژ های عجیب دنیا!

در گذشته یکی از روش های درمانی نوازش بوده که امروزه در دنیا به ماساژ معروف است. ماساژ اولین بار در شرق آفریقا و آسیا ( چین، ایران، مصر) به کار گرفته شده است.

ماساژ در مانی، عبارت است از حرکات دست بر روی بافت های نرم بدن. امروزه میلیون ها نفر در دنیا از این روش برای مراقبت بهداشتی استفاده می کنند.این روش درمانی به رهایی از استرس و فشار عصبی و درمان درد های ناشی از صدمات و تسریع در بهبود دردهای حاد نقش به سزایی دارد.

در این مقاله با چند نمونه از ماساژ های عجیب در دنیا آشنا می شوید:

_ ماساژ حوله آتشین (چین) :

در این روش نه چندان رایج در چین، ماساژ دهنده حوله را روی قسمتی از بدن که ماساژ باید انجام شود قرار می دهد سپس بر روی حوله الکل ریخته و حوله چند ثانیه شعله ور می شود. طرفداران این روش معتقدند ماساژ همراه آتش به بهبود گردش خون کمک می کند.

_ ماساژ شکلاتی (آلمان) :

این روش ماساژ در آلمان طرفداران زیادی دارد، در این روش شکلات تیره با روغن خاصی مخلوط می شود و ماساز دهنده با این مخلوط بدن فرد را ماساژ می دهد.

_ ماساژ مار پیتون (اندونزی) :

در جاکارتا پایتخت اندونزی ماساژی از طریق مار پیتون بر روی مشتریان انجام می شود. اندونزی ها معتقدند ماساژی که توسط این مارها انجام می شود تاثیر زیادی در کاهش ترس و بهبود سوخت و ساز بدن دارد.

_ ماساز فیلی (تایلند) :

مردم کشور تایلند و عده ای از توریست ها در این کشور مایلند ماساژ با فشار و وزن بالا بر روی ماهیچه های آن ها انجام شود. به همین علت این ماساژ توسط فیل بر روی این افراد انجام می شود.

_ ماساژ حلزونی (ژاپن) :

300x168 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

ژاپنی ها معتقدند ماساژ با حلزون باعث طراوت و شادابی پوست و به تعویق انداختن چین و چروک در پوست می شود.

_ ماساژ حمام (ترکیه) :

300x167 - ماساژ های عجیب دنیا!
ماساژ های عجیب دنیا!

در ترکیه ماساژ در حمام و در گرما و بخار زیاد انجام می شود،چون معتقدند ماساژ در گرما و حرارت باعث لطافت و نرمی پوست می شود و پوست های مرده و زائد بدن را جدا می کند.

_ ماساژ ماهی (آلمان) :

در آلمان ماساژی بوسیله ماهی های آکواریوم که در دمای 28 درجه نگهداری می شوند انجام می شود.در این روش پوست های زائد پا از بین می رود.هم چنین ماهی ها با بوسه زدن به پوست پا زخم های سطحی را ماساژ داده و بهبود می بخشند.

_ ماساژ دفتر کار (آلمان) :

در آلمان شرکت های بسیاری ماساژور استخدام می کنند که خستگی حاصل از کار روزانه کارمندانشان رفع شود.

مقالات بعدی ما را در این زمینه دنبال کنید.

 

دسته‌ها
ماساژ درمانی

ماساژ روشی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی

kids AdobeStock 63615993 300x204 - ماساژ روشی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی

ماساژ روشی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی

چهاردهم مهر (پنجم اکتبر)، روز جهانی فلج مغزی است. بنابراین این ماه، فرصت مناسبی برای درمانگران ماساژ است که آموخته های خود را افزایش دهند و کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی را بالا برند.

فلج مغزی وضعیتیست که بیانگر گروهی از بیماری ها با چندین مشخصه از اختلالات حرکتی (شامل اختلالات پوسچر و حرکت و یا اختلالات هماهنگی عضلات) مختلف میباشد.

بطور معمول، نقص های حرکتی و اختلال عملکرد عضلانی در طول زمان شدت نمیابند. این اختلال در کودکان شایع است و احتمال بروز آن در پسران 40% بیشتر از دختران تخمین زده شده است.

 

child in wheelchair AdobeStock 116987226 300x200 - ماساژ روشی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی

 

انواع فلج مغزی

سه نوع متمایز فلج مغزی وجود دارد:

 • فلج مغزی اسپاستیک که ویژگی آن فلج و انقباض دردناک عضلانی میباشد.
 • فلج مغزی دیس کینتیک که ویژگی آن حرکت نوشتن غیر ارادی و یا کاهش سرعت حرکات بدن است.
 • فلج مغزی آتاکسیک که ویژگی آن تعادل و هماهنگی ضعیف میباشد.

 

pediatricmassage 300x219 - ماساژ روشی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران فلج مغزی

 

ماساژ برای بیماران فلج مغزی

یکی از گزینه های درمانی قانونی برای بیماران مبتلا یه فلج مغزی، ماساژ محسوب میگردد. ملاحضاتی که حین کار با بیماران فلج مغزی وجود دارد به نوع فلج مغزی بستگی دارد.

در فلج مغزی اسپاستیک که ویژگی آن فلج و انقباض دردناک عضلانی میباشد، عمده درمان باید بر روی شل کردن عضلات منقبض تمرکز داده شود. در این روش، عضلات شل شده و تا حد زیادی به بیمار کمک خواهد کرد.

برای بیماران مبتلا به فلج مغزی دیس کینتیک بیشتر بر روی تولید پاسخ پاراسمپاتیک تاکید میشود. در این روش بدن شروع به آرام ساختن ارتباط ذهن، بدن و روح میکند که تا حد زیادی در کنترل حرکات غیر ارادی موثر خواهد بود. تکنیک باز کردن بافت فاشیا نیز به کاهش حرکات غیر ارادی بدن کمک میکند.

در فلج مغزی آتاکسیک که ویژگی آن تعادل و هماهنگی ضعیف میباشد نیز بر بهبود حس عمقی مفاصل و تحرک همراه با تقویت عضلات اطراف مفاصل تاکید میشود. این روش در ایجاد ثبات تاثیر بسیار زیادی به دنبال دارد.

در نهایت تکنیک های کششی در ماساژ منجربه تحرک اندام ها و تقویت بدنه خواهند شد. جهت پیشگیری از آسیب ناشی از حرکت اندام ها در حالت کشیده، ماساژ مفاصل نیز ضروریست.

 

 

 

دسته‌ها
ماساژ درمانی

ماساژدرمانی روشی موثر برای درمان بیماری ها

.jpg - ماساژدرمانی روشی موثر برای درمان بیماری ها

ماساژدرمانی روشی موثر برای درمان بیماری ها

کمک به درمان بعضی از بیماری‌ها با روش ماساژ که به آن ماساژ پزشکی یا ماساژ درمانی گفته می‌شود، با روش‌های معمولی و ساده که به منظور آرامش افراد استفاده می‌شود، متفاوت است.

این روش، امروزه به عنوان یکی از شاخه‌های طب مکمل برای درمان برخی بیماری‌ها، طرفداران زیادی دارد.

روش‌های ساده ماساژ که در مراکز غیرپزشکی به منظور آرامش مراجعان انجام می‌شود نیز می‌تواند دارای فواید پزشکی باشد، اما نباید این نوع ماساژ را با ماساژ پزشکی که هدف آن درمان بیماری است، اشتباه گرفت.

درمانگران فیزیوتراپی و کایروپرکتیک نیز از بعضی تکنیک‌های ماساژ استفاده می‌کنند.

یکی از شاخه‌های تخصصی ماساژ پزشکی، توینا (Tuina) نام دارد که بر اساس تکنیک‌های فشار، کشش، حرکت مفاصل و تحریک نقاط خاص طب سوزنی در بدن و بر اساس فلسفه طب چینی است.

ماساژ برای درمان چه بیماری‌هایی؟

دردهای مزمن، آسیب‌های تاندونی، مشکلات مفصلی و ستون فقرات بویژه کمر درد و گردن درد، بازتوانی پس از سکته مغزی، فلج مغزی، آسیب‌های ورزشی، گرفتگی‌های عضلانی، سندرم تونل کارپال، سیاتیک، آسیب‌ها و درد مفصل شانه، سردردها، یبوست، میگرن ، چاقی موضعی، اختلالات قاعدگی، استرس، ضعف و فلج‌های عضلانی از جمله مواردی است که ماساژ پزشکی می‌تواند به درمان آنها کمک کند.

نکته بسیار مهم در اینجا اینکه، ماساژ درمانی باید از سوی افراد متخصص، آموزش دیده و مجرب که با اصول پزشکی آشنا هستند و می‌توانند تشخیص صحیحی از مشکل بیمار داشته باشند، انجام شود. مشاوره با پزشک معالجتان قبل از شروع این روش نیز توصیه می‌شود.

تشخیص نادرست قبل از درمان و استفاده از تکنیک‌های ناصحیح و غیرعلمی ماساژ دارای عوارض و خطراتی است؛ به عنوان مثال در بعضی موارد فتق شدید دیسک، نباید از ماساژدرمانی استفاده کرد.

نکته بسیار مهم در اینجا اینکه، ماساژ درمانی باید از سوی افراد متخصص، آموزش دیده و مجرب که با اصول پزشکی آشنا هستند و می‌توانند تشخیص صحیحی از مشکل بیمار داشته باشند، انجام شود. مشاوره با پزشک معالجتان قبل از شروع این روش نیز توصیه می‌شود