مرور رده

Q سوئیچ

لیزر کیوسوییچ برای درمان لک های قهوه ای پوست،کک و مک ناشی از نور خورشیدیا خال کوبی کاربرد دارد.این لیزر در درمان لک های خورشیدی در بازوها ، پاها و قفسه سینه نیز موثر میباشد.

error: