مرور رده

کاشت سبیل و ریش

یکی از مسائل مهم وضروری درمان برطرف کردن مشکل مردانی است که ریش ندارند یا ریش و سبیل آنها بسیار کم پشت است .در این روش با استخراج ریشه های غیر ضروری ریش برای ضخیم کردن ناحیه دارای ریش خیلی کم انجام می شود .در این مورد ریشه های غیر ضروری روی استخوان گونه در ناحیه ای که ریش خیلی کم وجود دارد استخراج می شود ودرست در زیر آن کاشت می شود.

error: