مرور رده

درمان اسکارهای سوختگی

سوختگی نو.عی از جراحت است که در اثر حرارت ، برق ؛ مواد شیمیائی ، نور ، تشعشع یا سایش به وجود می آید. بسیاریاز سوتگی ها فقط پوست را درگیر می کنند (بافت ایپدرم و درم ) . درمان جراحات سوختگی به دلیل شیوع ، دردناکی ، و ایجاد اسکار ناتوان کننده بسیار مهم است. جمع شدگی در محل سوختگی تحت عنوان انقباض در پوست در سوختگی درجه دو یا درجه سه اتفاق می افتد. زمانی که پوست می سوزد ، پوست مجاور آن ناحیه مربوطه را می کشد که به جمع شدگی ختم می شود.در این دسته به انواع راه های آن اشاره میکنیم.

error: