مرور رده

چونه

توسط تزریق ژل و چربی ( فیلر ها) در چانه می توان شکل و فرم چانه را تغییر داد. با تزریق ژل و چربی در زیر پوست حجم ناحیه مورد نظر افزایش می یابد و باعث می شود چانه برجسته تر به نظر بیاید خطوط چانه و زاویه فکی نمایان تر باشد

error: