مرور رده

دست

از این تکنیک برای جوانسازی پوست دست استفاده میشود.به طور کلی تزریق ژل روشی ایمن و با عوارض کمی برای جوانسازی پوست می باشد. در عده کمی از موارد درمان شده عوارضی همچون کبودي در محل تزريق، عفونت، آبسه و واکنش افزایش حساسيتی دیده می شود. به طور مثال ميزان واکنش افزایش حساسيت در ژلهای از نوع هيالورونيك اسيد 4 نفر در هر 1000 نفر افراد درمان شده با این نوع ژل مي باشد. واکنش افزایش حساسيت به ژل ها بصورت تورم و قرمزي و يا برجستگي کوچک در محل تزريق که چند هفته تا چند ماه پس از تزريق ايجاد شده و مدت چند ماه ممکن است باقي بماند.

error: